BIP Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
 • W związku z realizacją Projektu „Arteterapia drogą do twórczej integracji VII” w ramach Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” z dnia 07.11.2021 współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kierunek pomocy 5 – Poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych.

  Celem projektu jest zwiększenie liczby profesjonalnych opiekunów, terapeutów, wolontariuszy; podniesienie poziomu umiejętności pracy z osobami z niepełnosprawnościami, głównie w zakresie integracji społecznej, zwiększania aktywności życiowej, zaradności osobistej i twórczości poprzez zorganizowanie 12 warsztatów arteterapii z pierwszeństwem dla terapeutów, instruktorów, asystentów, wolontariuszy oraz 1 warsztat arteterapii z pierwszeństwem dla opiekunów faktycznych osób zależnych.

  Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich zapisów zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do niego. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia, sporządzoną w języku polskim i w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad konkurencyjności, przejrzystości, jawności, uczciwej konkurencji, równości szans i równego traktowania Wykonawców.

   

   

  Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

   

  Przedmiot zamówienia:

  Realizacja usługi noclegu i wyżywienia dla maksymalnie 204 uczestników warsztatów (w tym 190 terapeutów oraz 14 specjalistów). Wśród uczestników będą osoby z niepełnosprawnością. Warsztaty realizowane w systemie 3 dni – 2 noclegi, 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje x maksymalnie 13 warsztatów (na każde maksymalnie do 20 osób) w termie: od 01.06.2022 r. - 31.12.2022 r.

  Rozwiń
  artykuł Usługa noclegu i wyżywienia w ramach Projektu Arteterapia drogą do twórczej integracji VII współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Zapytanie ofertowe Z/2/2022

  Opracowanie zmiany projektu inwestycji pt.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową w miejscowości Wąsosze”

   

  Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich zapisów zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do niego. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość, sporządzoną w języku polskim i w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane
  z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów. Postępowanie prowadzone jest
  w języku polskim.

  Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad konkurencyjności, przejrzystości, jawności, uczciwej konkurencji, równości szans i równego traktowania Wykonawców.

   

  Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

   

  Przedmiot zamówienia:

  Budynek opieki i rehabilitacji składa się z trzech kondygnacji. Opracowanie projektu dotyczy dwóch kondygnacji budynku parteru i piętra;

  1. Parter o pow. 719 m2, który Fundacja zaadoptuje w części na mieszkania chronione dla
   łącznie 7 niesamodzielnych osób z niepełnosprawnością oraz część dzienną jak: wspólna
   stołówka z aneksem kuchennym, salon przeznaczony do grupowych spotkań z mieszkańcami, ogólnodostępne  toalety i łazienki. Trzy niewielkie pomieszczenia przeznaczone zostaną na miejsca pracy dla opiekunów, asystentów i pozostałej kadry merytorycznej obsługującej
   całość kompleksu.
  2. Piętro o pow. 728,1 m2, na którym znajdować się będą mieszkania chronione dla max 14 osób z niepełnosprawnością narządu ruchu o znacznym i umiarkowanym stopniu
   niepełnosprawności.
  Rozwiń
  artykuł Zapytanie ofertowe Z/2/2022 Opracowanie zmiany projektu inwestycji -Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji wraz z przebudową,nadbudową i rozbudową w miejscowości Wąsosze + info o wyborze
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z/6/2021

  z 09.12.2021r.

  na przeprowadzenie audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie AL. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON” 

  Zamawiający:      Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

  Adres zamawiającego: ul. Południowa 2A, 62-510 Konin, Telefon: tel. +48 63 211 22 19

  e-mail: fundacja@podajdalej.org.pl

  I. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest:

  Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego czterech następujących projektów:

  1. projektu „ARTETERAPIA DROGĄ DO TWÓRCZEJ INTEGRACJI VI” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie AL. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON” Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000330/15/D Okres realizacji projektu: 01.04.2021- 31.12.2021

  Projekt jest realizowany łącznie dla 235 osób w tym opiekunowie terapeuci oraz wolontariusze którzy na co dzień pracują z osobami niepełnosprawnymi.

  Audytowi podlegają  dwa okresy rozliczenia finansowego na kwotę 239.463,70zł:

  - 01.04.2021 –15.10.2021  rozliczono  pozycji 315 dowodów kosztowych na kwotę 91.935,62zł

  - 16.10.2021- 31.12.2021 bieżące wydatki.

  Okres, który ma zostać objęty audytem od 01-04-2021 do dnia audytu, termin przeprowadzenia audytu – w terminie od 23 do 29 grudnia 2021 rok.

   

  1. projektu „AKADEMIA ŻYCIA I SAMODZIELNOŚCI" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie AL. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON” Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000263/15/D Okres realizacji projektu: 01.04.2021 - 31.03.2022

  Projekt jest realizowany łącznie dla 72 osób z niepełnosprawnością.( W okresie rozliczeniowym – 01.04.2021-31.03.2022 objęte wsparciem jest 26 beneficjentów )

  Audytowi podlegają  dwa okresy rozliczenia finansowego na kwotę 491.164,17zł:

  - 01.04.2021 –14.09.2021  rozliczono  pozycji 302 dowodów kosztowych na kwotę 177.730,27zł

  - 15.09.2021- 31.03.2022 bieżące wydatki.

  Okres, który ma zostać objęty audytem od 01-04-2021 do dnia audytu, termin przeprowadzenia audytu – w terminie od 01 do 20 marca 2022 rok.

   

  1. projektu „ROZWIŃ SKRZYDŁA V EDYCJA" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie AL. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON” Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000335/15/D Okres realizacji projektu: 04.05.2021 - 31.03.2022r. (projekt realizowany z partnerem Aeroklub Stalowowolski)

  Projekt jest realizowany łącznie dla 32 osób z niepełnosprawnością.

  Audytowi podlegają  dwa okresy rozliczenia finansowego na kwotę 697.441,30zł:

  - 04.05.2021 –14.09.2021  rozliczono  pozycji 79 dowodów kosztowych na kwotę 115.511,13zł

  - 15.09.2021- 31.03.2022 bieżące wydatki.

  Okres, który ma zostać objęty audytem od 04-05-2021 do dnia audytu, termin przeprowadzenia audytu w terminie od 01 do 20 marca 2022 rok.

   

   

   

  1. projektu „Niepełnosprawny może więcej- III edycja" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie AL. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON” Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000309/15/D Okres realizacji projektu: 01.04.2021 - 31.03.2022r.

  Projekt jest realizowany łącznie dla 60 osób z niepełnosprawnością.

  Audytowi podlegają  dwa okresy rozliczenia finansowego na kwotę 632.789,16 zł:

  - 01.04.2021 –17.11.2021  rozliczono  pozycji 245 dowodów kosztowych na kwotę 218.927,41zł

  - 18.11.2021- 31.03.2022 bieżące wydatki.

  Okres, który ma zostać objęty audytem od 01-04-2021 do dnia audytu, termin przeprowadzenia audytu – w terminie od 01 do 20 marca 2022 rok.

   

  Rozwiń
  artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z/6/2021 z 09.12.2021r. na przeprowadzenie audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków PFRON z siedzibą w Warszawie + info o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • W związku z realizacją Projektu Projekt RPWP. 07.02.02-30- 0055/17 ABC – samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

  Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i sprawności 120 osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną poprzez zajęcia sportowo – rehabilitacyjne, usługi asystenckie, zajęcia terapeutyczne.

  Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich zapisów zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do niego. Postępowanie prowadzone jest z podziałem na 2 części. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość bądź część przedmiotu zamówienia, sporządzoną w języku polskim i w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad konkurencyjności, przejrzystości, jawności, uczciwej konkurencji, równości szans i równego traktowania Wykonawców.

   

  Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

   

  Przedmiot zamówienia:

  1. Realizacja usługi noclegu i wyżywienia dla maksymalnie 10 uczestników + maksymalnie 10 asystentów. Uczestnicy to osoby z niepełnosprawnością ruchową. Pobyty wytchnieniowe w systemie 2x5dni(10 dni – 8 noclegów, 8 śniadań, 8 obiadów, 8 kolacji) w termie: od 11.10.2021 r. - 15.11.2021 r.
  2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

  55100000-1- Usługi hotelarskie

  55300000-1- Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

  Rozwiń
  artykuł Zapytanie ofertowe Z/5/2021 Usługa noclegu i wyżywienia w ramach Projektu ABC – samodzielności dla osób z niepełnosprawnością.+ info o zmianie w sposobie przygotowania oferty-wydłużony term składania ofert+info o wyborze najkorzystniejszej oferty
 •  

  W związku z realizacją Projektu „Arteterapia drogą do twórczej integracji VI” w ramach Konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” z dnia 09.10.2020 współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kierunek pomocy 5 – Poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych.

  Celem projektu jest zwiększenie liczby profesjonalnych opiekunów, terapeutów, wolontariuszy; podniesienie poziomu umiejętności pracy z osobami z niepełno sprawnościami, głównie w zakresie integracji społecznej, zwiększania aktywności życiowej, zaradności osobistej i twórczości poprzez zorganizowanie 15 warsztatów arteterapii z pierwszeństwem dla terapeutów, instruktorów, asystentów, wolontariuszy oraz 1 warsztat arteterapii z pierwszeństwem dla opiekunów faktycznych osób zależnych.

  Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich zapisów zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do niego. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia, sporządzoną w języku polskim i w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad konkurencyjności, przejrzystości, jawności, uczciwej konkurencji, równości szans i równego traktowania Wykonawców.

   

  Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

   

  Przedmiot zamówienia:

  1. Realizacja usługi noclegu i wyżywienia dla maksymalnie 252 uczestników warsztatów (w tym 235 terapeutów oraz 17 specjalistów). Wśród uczestników będą osoby z niepełnosprawnością. Warsztaty realizowane w systemie 3 dni – 2 noclegi, 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje x maksymalnie16 warsztatów w termie: od 25.06.2021 r. - 31.12.2021 r.

  Harmonogram warsztatów:

  - 25-27.06.2021 – Choreoterapia

   

              - 24-26.08.2021 – Komunikacja i budowanie relacji

              - 27-29.08.2021 – Siła i odporność terapeuty

              - 3-5.09.2021 – Muzykoterapia

              - 10-12.09.2021 – Hortiterapia

  - 17-19.09.2021 – Muzykoterapia

  - 1-3.10.2021 – Choreoterapia

  - 6-8.10.2021 – Plastykoterapia

  - 8-10.10.2021 – Plastykoterapia

  - 15-17.10.2021 – ABC arteterapii

  - 22-24.10.2021 – Biblioterapia

  - 29-31.10.2021 – Teatroterapia

  - 5-7.11.2021 – Skulpturoterapia

  - 12-14.11.2021 – Zabawoterapia

  - 19-21.11.2021 – Teatroterapia

  Harmonogram może ulec zmianie w porozumieniu z Wykonawcą.

   

  Realizacja usługi wyżywienia dla maksymalnie 34 osób (wolontariusze oraz opiekun uczestników) - 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje x maksymalnie 16 warsztatów w termie: od 25.06.2021 r. - 31.12.2021 r. Harmonogram może ulec zmianie w porozumieniu z Wykonawcą.

   

  1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

  55100000-1- Usługi hotelarskie

  55300000-3- Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

  Rozwiń
  artykuł Zapytanie ofertowe Z/4/2021 Usługa noclegu i wyżywienia w ramach Projektu Arteterapia drogą do twórczej integracji VI współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych+Info o wyborze
 • Usługa wyżywienia w ramach Projektu Dom samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  W związku z realizacją Projektu Projekt RPWP. 07.02.02-30- 0017/18 Dom samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

  Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i sprawności 162 osób z niepełnosprawnością poprzez udział w treningach umiejętności społecznych, aktywizujących, funkcjonalnej rehabilitacji adaptacyjnej.

  Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich zapisów zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do niego. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość bądź część przedmiotu zamówienia, sporządzoną w języku polskim i w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad konkurencyjności, przejrzystości, jawności, uczciwej konkurencji, równości szans i równego traktowania Wykonawców.

   

  Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

   

  Przedmiot zamówienia:

  1. Realizacja usługi wyżywienia w formie drobnego poczęstunku dla maksymalnie 10 uczestników x 5 dni w tygodniu  x 22 tygodnie (3 edycje) = 3300 osobo-dni
  2. Realizacja usługi na podstawie uzgodnionego harmonogramu.
  3. Szczegółowy skład dostawy będzie uzgodniony między wykonawcą, a zamawiającym przed każdą dostawą. Zapotrzebowanie głównie będzie opierać się na produktach pakowanych przykładowo takich jak: cukier, herbata, kawa, mleko, pieczywo, owoce, masło, ser żółty, ser biały, wędlina, płatki zbożowe, słodki wafelek, zimne napoje- wszystko w ilości ustalonej z zamawiającym.
  4. Wykonawca oświadcza, że ma możliwość dostosowania wyżywienia dla osób ze specjalną dietą.
  5. Przykładowy  zestaw dla 1 osoby/dziennie (maks. dla dziesięciu osób/dziennie) około 300 kcal:

  Przykładowy zestaw nr 1

  owoce i warzywa (około 200g)

  pieczywo (około 60g)

  wędlina (około 30g)

  żółty ser(około 40g)

  jogurt/soczek (około 250ml)

   

  Przykładowy zestaw nr 2

  naleśniki (około 180g)

  jogurt/soczek (około 250ml)

   

  Przykładowy zestaw nr 3

  makaron z serem (około 180g)

  owoce (około 200g)

  batonik/wafelek (około 40g)

  jogurt/soczek (około 250ml)

   

  1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

  55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

   

  Termin wykonania zamówienia: 10.06.2021 r. do 31.07.2023r.

  Rozwiń
  artykuł Zapytanie ofertowe Z/3/2021 Usługa wyżywienia w ramach Projektu Dom samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ INFO o wyborze
 • Usługa transportu osób w ramach Projektu Dom samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W związku z realizacją Projektu Projekt RPWP. 07.02.02-30- 0017/18 Dom samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

  Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i sprawności 162 osób z niepełnosprawnością poprzez udział w treningach umiejętności społecznych, aktywizujących, funkcjonalnej rehabilitacji.

  Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich zapisów zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do niego. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość bądź część przedmiotu zamówienia, sporządzoną w języku polskim i w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad konkurencyjności, przejrzystości, jawności, uczciwej konkurencji, równości szans i równego traktowania Wykonawców.

   

  Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

   

  Przedmiot zamówienia:

   

  Realizacja usługi transportu na zajęcia przez 22 tygodnie w roku przez 5dni w tygodniu przez 3 edycje (330 wyjazdów na zajęcia przez okres realizacji usługi) dla maksymalnie 10 osób podczas jednorazowego przewozu (możliwość kilkoma pojazdami)

  Transport osób (w tym z niepełnosprawnością oraz wózków inwalidzkich)

  1. Realizacja usługi transportowej dla osób (w tym z niepełnosprawnością ruchową, dzieci i młodzież) średnio 2 500 km miesięcznie.
  2. Maksymalna liczba kilometrów do zrealizowania to 52 800km
  3. Zamawiający wymaga aby transport był dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  4. Wykonawca zapewnia opiekuna przejazdu podczas transportu.
  5. Transport dodatkowych wózków na przyczepce samochodowej.
  6. Miejsce prowadzonych zajęć:  Fundacji PODAJ DALEJ-Południowa 2a, 62-510 Konin oraz Osada Janaszkowo-Wąsosze 73, 62-561Ślesin
  7. Jednorazowy przewóz grupy max. 10 osób- możliwe kilkoma pojazdami
  8. Realizacja usługi w okresie od 01.06.2021 r. do 31.07.2023 r. Harmonogram realizacji a także trasa zostaną uzgodnione na etapie podpisywania umowy z wykonawcą.
  9. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

  60130000-8 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

  Rozwiń
  artykuł Zapytanie ofertowe Z/2/2021 Usługa transportu osób w ramach Projektu Dom samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+info o wyborze
 • ZAPYTANIE OFERTOWE

  z 13.01.2021r.

  na przeprowadzenie audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie AL. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON” 

  Zamawiający:      Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

  Adres zamawiającego: ul. Południowa 2A, 62-510 Konin, Telefon: tel. +48 63 211 22 19

  e-mail: fundacja@podajdalej.org.pl

  I. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest:

  Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego pięciu następujących projektów:

  1. projektu „ARTETERAPIA DROGĄ DO TWÓRCZEJ INTEGRACJI V” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie AL. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON” Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000282/15/D Okres realizacji projektu: 01.03.2020- 31.03.2021

  Projekt jest realizowany łącznie dla 215 osób w tym opiekunowie terapeuci oraz wolontariusze którzy na co dzień pracują z osobami niepełnosprawnymi.

  Audytowi podlegają  dwa okresy rozliczenia finansowego na kwotę 229.009,79zł:

  - 01.03.2019 –29.09.2020  rozliczono  pozycji 277 dowodów kosztowych na kwotę 85.860,09zł

  - 30.09.2020- 31.03.2021 bieżące wydatki.

  Okres, który ma zostać objęty audytem od 01-03-2020 do dnia audytu, termin przeprowadzenia audytu – w terminie od 01 do 20 marca 2021 rok.

   

  1. projektu „AKADEMIA ŻYCIA I SAMODZIELNOŚCI" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie AL. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON” Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000263/15/D Okres realizacji projektu: 01.04.2020 - 31.03.2021

  Projekt jest realizowany łącznie dla 72 osób z niepełnosprawnością.

  Audytowi podlegają  dwa okresy rozliczenia finansowego na kwotę 491.177,26zł:

  - 01.04.2020 –23.09.2020  rozliczono  pozycji 275 dowodów kosztowych na kwotę 158.779,89zł

  - 24.09.2020- 31.03.2021 bieżące wydatki.

  Okres, który ma zostać objęty audytem od 01-04-2020 do dnia audytu, termin przeprowadzenia audytu – w terminie od 01 do 20 marca 2021 rok.

   

  1. projektu „ROZWIŃ SKRZYDŁA IV EDYCJA" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie AL. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON” Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000284/15/D Okres realizacji projektu: 01.04.2020 - 31.03.2021r. (projekt realizowany z partnerem Aeroklub Stalowowolski)

  Projekt jest realizowany łącznie dla 30 osób z niepełnosprawnością.

  Audytowi podlegają  dwa okresy rozliczenia finansowego na kwotę 688.186,44zł:

  - 01.04.2020 –30.10.2020  rozliczono  pozycji 144 dowodów kosztowych na kwotę 258.579,30zł

  - 31.10.2020- 31.03.2021 bieżące wydatki.

  Okres, który ma zostać objęty audytem od 01-04-2020 do dnia audytu, termin przeprowadzenia audytu – w terminie od 01 do 20 marca 2021 rok.

   

   

  1. projektu „S.A.M. – samodzielny, aktywny, mobilny" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie AL. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON” Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000295/15/D Okres realizacji projektu: 01.09.2020 - 31.03.2021r.

  Projekt jest realizowany łącznie dla 60 osób z niepełnosprawnością.

  Audytowi podlegają  dwa okresy rozliczenia finansowego na kwotę 866.238,00zł:

  - 01.09.2020 –27.11.2020  rozliczono  pozycji 49 dowodów kosztowych na kwotę 31.851,55zł

  - 28.11.2020- 31.03.2021 bieżące wydatki.

  Okres, który ma zostać objęty audytem od 01-09-2020 do dnia audytu, termin przeprowadzenia audytu – w terminie od 01 do 20 marca 2021 rok.

   

  1. projektu „Niepełnosprawny może więcej- II edycja" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie AL. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON” Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000236/15/D Okres realizacji projektu: 01.04.2018 - 31.03.2021r.

  Projekt jest realizowany łącznie dla 60 osób z niepełnosprawnością.

  Audytowi podlegają  dwa okresy rozliczenia finansowego na kwotę 866.238,00zł:

  - 01.04.2019 – 31.03.2020 rozliczono pozycji 569 dowodów kosztowych na kwotę 499358,49 zł

  - 01.04.2020 –18.09.2020  rozliczono  pozycji 244 dowodów kosztowych na kwotę 172.482,26zł

  - 19.09.2020- 31.03.2021 bieżące wydatki.

  Okres, który ma zostać objęty audytem od 01-04-2020 do dnia audytu, termin przeprowadzenia audytu – w terminie od 01 do 20 marca 2021 rok.

   

   

  1. Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Wnioskodawcę. Ocenie audytora podlega zgodność realizacji zadania/projektu z jego założeniami określonymi we wniosku oraz w umowie. Podczas audytu badana jest wiarygodność danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentach związanych z realizowanym zadaniem/projektem.
  2. W ramach audytu badane jest w szczególności czy:
   1. księgi rachunkowe – w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją zadania/projektu,
   2. dowody księgowe, stanowiące podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych,
   3. zestawienia sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów (faktur VAT i/lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) przedkładane przez Wnioskodawcę do rozliczenia przyznanego dofinansowania,

  Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych znajdują się na stronie: http://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe

  Rozwiń
  artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE z 13.01.2021r. na przeprowadzenie audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanym dalej „PFRON” + inf o zmianie w Opisie zamówienia+info o wyborze
 • W związku z realizacją Projektu Projekt RPWP. 07.02.02-30- 0055/17 ABC – samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

  Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i sprawności 120 osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną poprzez zajęcia sportowo – rehabilitacyjne, usługi asystenckie, zajęcia terapeutyczne.

  Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich zapisów zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do niego. Postępowanie prowadzone jest z podziałem na 2 części. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość bądź część przedmiotu zamówienia, sporządzoną w języku polskim i w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad konkurencyjności, przejrzystości, jawności, uczciwej konkurencji, równości szans i równego traktowania Wykonawców.

   

  Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

   

  Przedmiot zamówienia I część:

  1. Realizacja usługi noclegu i wyżywienia dla maksymalnie 36 uczestników + maksymalnie 36 asystentów. Uczestnicy to osoby z niepełnosprawnością ruchową. Pobyty wytchnieniowe w systemie 10 dni – 9 noclegów, 9 śniadań, 10 obiadów, 9 kolacji w termie: od 01.06.2021 r. - 31.08.2021 r.
  2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

  55100000-1- Usługi hotelarskie

  55300000-1- Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

  Rozwiń
  artykuł Zapytanie ofertowe Z/4/2020 Usługa nocleu i wyżywienia w ramach Projektu ABC -samodzielnosci dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + INFORMACJA O WYBORZE
 • W związku z realizacją Projektu Projekt RPWP. 07.02.02-30- 0055/17 ABC – samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

  Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i sprawności 120 osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną poprzez zajęcia sportowo – rehabilitacyjne, usługi asystenckie, zajęcia terapeutyczne.

  Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich zapisów zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do niego. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość bądź część przedmiotu zamówienia, sporządzoną w języku polskim i w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad konkurencyjności, przejrzystości, jawności, uczciwej konkurencji, równości szans i równego traktowania Wykonawców.

   

  Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

   

  Przedmiot zamówienia:

  1. Realizacja 4 warsztatów w tym usługi noclegu i wyżywienia dla maksymalnie 16 uczestników + maksymalnie 6 asystentów (na 1 warsztat) . Uczestnicy to osoby z niepełnosprawnością ruchową. Warsztaty będą realizowane w systemie 3 – dniowym (2 noclegi + 2 śniadania + 2 obiady + 2 kolacje dla maksymalnie 16 uczestników + maksymalnie 6 asystentów) w termie: od 16.01.2021 r. - 30.11.2021 r.
  2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

  55100000-1- Usługi hotelarskie

  55300000-1- Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

  Rozwiń
  artykuł Zapytanie ofertowe nr Z/3/2020 Usługa noclegu i wyżywienia w ramach Projektu ABC - samodzielności dla osób z niepełnosprawnościa w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + INFORMACJA O WYBORZE
 • Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową w miejscowości Wąsosze

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

   

  Na zadanie pod nazwą:

   

  „Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową w miejscowości Wąsosze”

   

  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
  2019 r. poz. 1843) o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych.

  Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania części budynku ośrodka szkoleniowo- wypoczynkowego w Wąsoszach, nr działki 23/2 jednostka ewidencyjna Ślesin, woj. Wielkopolskie, na budynek opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z jego przebudową, nadbudową i rozbudową zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz projektem budowlanym.

  Rozwiń
  artykuł Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową w miejscowości Wąsosze
 • Zapytanie ofertowe nr Z/2/2020-Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową w miejscowości Wąsosze”

  Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

   

  1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

  1. Propozycję cenową należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
  2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres składającego propozycję cenową oraz napis:

  Propozycja cenowa na zadanie pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji wraz z przebudową, nadbudową
  i rozbudową w miejscowości Wąsosze”

  1. Podane ceny w propozycji cenowej mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
  2. Propozycja cenowa ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
  3. Propozycja cenowa ma obejmować całość zamówienia.
  Rozwiń
  artykuł Zapytanie ofertowe nr Z/2/2020-Nadzór inwestorski nad realizacją zadania + informacja o wyborze
 •  

  Zapytanie ofertowe NR Z/1/2020

  W związku z realizacją Projektu „Akademia Samodzielności” – dla osób
  z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

  Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i samoobsługi niesamodzielnych 72 osób
  z niepełnosprawnością ruchową, przebywających w mieszkaniach wytchnieniowych,  poprzez udział
  w zajęciach w okresie 1.03.2018-28.02.2021 oraz poprawą dostępu do usług opiekuńczych
  i asystenckich w społeczności lokalnej w wyniku zwiększenia kompetencji 45 opiekunów faktycznych.

  Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich zapisów zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do niego. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość bądź część przedmiotu zamówienia, sporządzoną w języku polskim i w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane
  z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów. Postępowanie prowadzone jest
  w języku polskim.

  Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad konkurencyjności, przejrzystości, jawności, uczciwej konkurencji, równości szans i równego traktowania Wykonawców.

   

  Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania zgodnie z poniższym opisem:

   

  Przedmiot zamówienia :

  Usługa poradnictwa specjalistycznego realizowana  przez psychologa/trenera/terapeutę

  Rozwiń
  artykuł Zapytanie ofertowe nr Z/1/2020- WRPO - Usługa poradnictwa specjalistycznego realizowana przez psychologa/trenera/terapeutę + Informacja o wyborze
 • ZAPYTANIE OFERTOWE Z/9/2019

  z dnia 05.11.2019r.

  na przeprowadzenie audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie AL. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON” 

  Rozwiń
  artykuł Zapytanie ofertowe Z/9/2019 z dnia 05.11.2019r. PFRON- na przeprowadzenie audytów zewnętrznych projektów + informacja o wyborze
 • W związku z realizacją Projektu Projekt RPWP. 07.02.02-30- 0055/17 ABC – samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

  Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i samoobsługi 120 osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną poprzez usługi indywidualne asystenckie, specjalistyczne usługi opiekuńcze, warsztaty niezależnego życia, pobyty wytchnieniowe.

  Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich zapisów zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do niego. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia, sporządzoną w języku polskim
  i w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane

  z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów. Postępowanie prowadzone jest
  w języku polskim.

  Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad konkurencyjności, przejrzystości, jawności, uczciwej konkurencji, równości szans i równego traktowania Wykonawców.

  Rozwiń
  artykuł Zapytanie ofertowe Z/8/2019 Usługa Indywidualnego poradnictwa -coach w ramach Projektu ABC – samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków EFS+informacja o wyborze
 • W związku z realizacją Projektu Projekt RPWP. 07.02.02-30- 0055/17 ABC – samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

  Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i samoobsługi 120 osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną poprzez usługi indywidualne asystenckie, specjalistyczne usługi opiekuńcze, warsztaty niezależnego życia, pobyty wytchnieniowe.

  Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich zapisów zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do niego. Zamówienie złożone jest z 2 części. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość bądź część przedmiotu zamówienia, sporządzoną w języku polskim i w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad konkurencyjności, przejrzystości, jawności, uczciwej konkurencji, równości szans i równego traktowania Wykonawców.

  Rozwiń
  artykuł Zapytanie ofertowe Z/6/2019 Usługa noclegu i wyżywienia w ramach Projektu ABC – samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków EFS+informacja o wyborze
 • Zapytanie ofertowe Z/5/2019

  Usługa Indywidualnego poradnictwa psychologicznego w ramach Projektu ABC – samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W związku z realizacją Projektu Projekt RPWP. 07.02.02-30- 0055/17 ABC – samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

  Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i samoobsługi 120 osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną poprzez usługi indywidualne asystenckie, specjalistyczne usługi opiekuńcze, warsztaty niezależnego życia, pobyty wytchnieniowe.

  Rozwiń
  artykuł Z/5/2019 Usługa Indywidualnego poradnictwa psychologicznego w ramach Projektu ABC – samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków EFS+Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • Zapytanie ofertowe Z/4/2019

  Usługa Indywidualnego poradnictwa -coach w ramach Projektu ABC – samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W związku z realizacją Projektu Projekt RPWP. 07.02.02-30- 0055/17 ABC – samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

  Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i samoobsługi 120 osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną poprzez usługi indywidualne asystenckie, specjalistyczne usługi opiekuńcze, warsztaty niezależnego życia, pobyty wytchnieniowe.

  Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich zapisów zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do niego. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia, sporządzoną w języku polskim
  i w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane

  z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów. Postępowanie prowadzone jest
  w języku polskim.

  Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad konkurencyjności, przejrzystości, jawności, uczciwej konkurencji, równości szans i równego traktowania Wykonawców.

  Rozwiń
  artykuł Z/4/2019 Usługa Indywidualnego poradnictwa -coach w ramach Projektu ABC – samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków EFS+ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • Zapytanie ofertowe Z/3/2019

  W związku z realizacją Projektu Projekt RPWP. 07.02.02-30- 0055/17 ABC – samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

  Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i sprawności 120 osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną poprzez zajęcia sportowo – rehabilitacyjne, usługi asystenckie, zajęcia terapeutyczne.

  Rozwiń
  artykuł Z/3/2019 Usługa noclegu i wyżywienia w ramach Projektu ABC – samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków EFS+Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data stworzenia : 2017-02-01 20:44 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-01 20:44 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2020-07-08 12:44 Osoba modyfikująca : Małgorzata Dębowska