BIP Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
 • W związku z realizacją Projektu „Aktywni i niezależni”– zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

  Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i sprawności 130 osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną poprzez zajęcia sportowo – rehabilitacyjne, usługi asystenckie, zajęcia terapeutyczne.

  Rozwiń artykuł Usługa Indywidualne poradnictwo neurologopedy + Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • W związku z działaniami w ramach projektów współfinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością; „Samodzielni i skuteczni – poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych” (w tym: organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych) na terenie całej Polski, w szczególności w województwie wielkopolskim w subregionie konińskim.

  Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

  Przedmiot zamówienia :

  1. Realizacja usługi zakwaterowania i wyżywienia dla 256 uczestników warsztatów (w tym 240 uczestników i 16 specjalistów) podczas 3 dniowych warsztatów (zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników warsztatów arteterapeutycznych - 2 doby, w tym 2 śniadania, 3 obiady i 2 kolacje x 16 warsztatów) realizowanych w ramach projektu Arteterapia drogą do twórczej integracji III przez Fundację im. Doktora Piotra Janaszka w Koninie.

  Warsztaty będą realizowane w terminie: 01.05.2018 do 31.12.2018

  - noclegi: 2 noclegi dla 17 uczestników x 16 warsztatów

  - śniadania (w miejscu noclegu) jw.

  - obiady ( w miejscu noclegu) jw.

  - kolacje (w miejscu noclegu)jw.

  - dostosowanie wyżywienia dla osób ze specjalną dietą,

  - zapewnienie potrzebnej obsługi podczas posiłków,

  1. Zamawiający wymaga Sali szkoleniowej , każda dla min. 15 osób.
  2. Zamawiający wymaga aby miejsce noclegu było dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową; dostosowane łazienki w każdym z pokoi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników o 30%.
  3. W pierwszej kolejności otrzymają zlecenie podmioty ekonomii społecznej zatrudniające osoby z niepełnosprawnością.
  4. Miejsce realizacji: subregion koniński
  Rozwiń artykuł Zapytanie ofertowe PFRON - Realizacja usługi zakwaterowania i wyżywienia dla 256 uczestników warsztatów (w tym 240 uczestników i 16 specjalistów) podczas 3 dniowych warsztatów realizowanych w ramach projektu Arteterapia drogą do twórczej integracji III
 • W związku z realizacją Projektu „Akademia Samodzielności” – dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

  Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i samoobsługi niesamodzielnych 72 osób z niepełnosprawnością ruchową, przebywających w mieszkaniach wytchnieniowych,  poprzez udział w zajęciach w okresie 1.03.2018-28.02.2021 oraz poprawą dostępu do usług opiekuńczych
  i asystenckich w społeczności lokalnej w wyniku zwiększenia kompetencji 45 opiekunów faktycznych.

  Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich zapisów zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do niego. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość bądź część przedmiotu zamówienia, sporządzoną w języku polskim i w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad konkurencyjności, przejrzystości, jawności, uczciwej konkurencji, równości szans i równego traktowania Wykonawców.

   

  Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania zgodnie z poniższym opisem:

   

  Przedmiot zamówienia :

  Usługa poradnictwa specjalistycznego realizowana  przez psychologa/trenera/terapeutę

  Rozwiń artykuł Zapytanie ofertowe WRPO - Usługa poradnictwa specjalistycznego realizowana przez psychologa/trenera/terapeutę + Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • W związku z realizacją Projektu „Akademia Samodzielności” – dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

  Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i samoobsługi niesamodzielnych 72 osób z niepełnosprawnością ruchową, przebywających w mieszkaniach wytchnieniowych,  poprzez udział w zajęciach w okresie 01.03.2018-28.02.2021 oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych
  i asystenckich w społeczności lokalnej w wyniku zwiększenia kompetencji 45 opiekunów faktycznych.

  Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich zapisów zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do niego. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość bądź część przedmiotu zamówienia, sporządzoną w języku polskim i w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad konkurencyjności, przejrzystości, jawności, uczciwej konkurencji, równości szans i równego traktowania Wykonawców.

   

  Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania zgodnie z poniższym opisem:

   

  Przedmiot zamówienia :

   

  Usługa poradnictwa specjalistycznego realizowana  przez coacha/trenera/terapeutę,

  Rozwiń artykuł Zapytanie ofertowe WRPO - Usługa poradnictwa specjalistycznego realizowana przez coacha/trenera/terapeutę + Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • W związku z realizacją Projektu „Akademia Samodzielności” – dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne |Poddziałanie 7.2.2. usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

  Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i samoobsługi niesamodzielnych 72 osób z niepełnosprawnością ruchową, przebywających w mieszkaniach wytchnieniowych,  poprzez udział w zajęciach w okresie 1.03.2018-28.02.2021 oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych
  i asystenckich w społeczności lokalnej w wyniku zwiększenia kompetencji 45 opiekunów faktycznych.

  Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

   

  Przedmiot zamówienia :

  1. Wynajem sali sportowej w Koninie do zajęć aktywnej rehabilitacji – dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  2. Wynajem sali sportowej w Koninie do zajęć rehabilitacyjno – sportowych z boiskiem pełnowymiarowym do koszykówki - dla osób z niepełnosprawnością ruchową w tym gier zespołowych (koszykówka, piłka nożna, unihokej i inne), sala do zajęć koszykówki na wózkach z boiskiem pełnowymiarowym, sala do zajęć aktywnej rehabilitacji oraz terapii zajęciowej.
  3. Zamawiający dopuszcza realizację w/w zajęć na dwóch oddzielnych salach a także złożenie oferty tylko na jedną z w/w sal.
  4. Zamawiający planuje realizację średnio 39 godzin zajęć w miesiącu (zajęć sportowo – rehabilitacyjnych, zajęć aktywnej rehabilitacji, zajęć terapii zajęciowej), łącznie 1350 godzin w okresie od 01.04.2018 r. do 28.02.2021 r. Harmonogram realizacji zostanie uzgodniony na etapie podpisywania umowy z Wykonawcą.
  Rozwiń artykuł Zapytanie Ofertowe WRPO - Wynajem sali sportowej w Koninie do zajęć aktywnej rehabilitacji – dla osób z niepełnosprawnością ruchową. + Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • W związku z realizacją Projektu „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne oraz „Start-up for Young disabled people’’, który jest finansowany ze środków The Velux Fundations,

  Rozwiń artykuł Usługa remontowo - budowlana zgodnie z załączonym przedmiarem robót w mieszkaniach treningowych dla osób niepełnosprawnych w Koninie. + Protokół wyboru oferenta
 • W związku z realizacją Projektu „Aktywni i niezależni”– zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

  Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i sprawności 130 osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną poprzez zajęcia sportowo – rehabilitacyjne, usługi asystenckie, zajęcia terapeutyczne.

  Rozwiń artykuł Usługa Indywidualne poradnictwo psychologiczno/terapeutyczne + protokół wyboru oferenta
 • I. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest:

  Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dwóch następujących projektów:

  1. projektu „NIEPEŁNOSPRAWNY MOŻE WIĘCEJ": współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie AL. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON” Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000153/15/D Okres realizacji projektu: 01.04.2016- 31.03.2018

  Projekt jest realizowany łącznie dla 55 osób z niepełnosprawnością ruchową.

  Audytowi podlegają  dwa okresy rozliczenia wartości projektu na kwotę 494,190,21zł:

  - 01.04.2017 –15.09.2017  rozliczono  pozycji 259 dowodów kosztowych na kwotę 180.454,05zł

  - 16.09.2017- 31.03.2018 bieżące wydatki.

  Okres, który ma zostać objęty audytem od 01-04-2017 do dnia audytu, termin przeprowadzenia audytu – w terminie od 01 do 20 marca 2018 rok.

   

  1. projektu „ARTETERAPIA DROGĄ DO TWÓRCZEJ INTEGRACJI 2017” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie AL. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON” Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000215/15/D Okres realizacji projektu: 01.09.2017- 31.12.2017

  - Projekt jest realizowany łącznie dla 84 osób w tym opiekunowie terapeuci oraz wolontariusze którzy na co dzień pracują z osobami niepełnosprawnymi.

  - Audytowi podlegają  jeden okresy rozliczenia finansowego na kwotę 92.677,20zł:

  - 01.09.2017 –31.12.2017  - bieżące wydatki.

  Okres, który ma zostać objęty audytem od 01-09-2017 do dnia audytu, termin przeprowadzenia audytu – w terminie od 01 do 20 grudnia 2017 rok.

  Rozwiń artykuł Zapytanie Ofertowe PFRON - na przeprowadzenie audytów zewnętrznych projektów z dnia 21.11.2017 + protokół z wyboru oferenta
 • W związku z realizacją Projektu „LUS”– Lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w projekcie RPWP.07.02.01-30-0014/15, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

  Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i sprawności  osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną poprzez zajęcia sportowo – rehabilitacyjne, usługi asystenckie, zajęcia terapeutyczne.

  Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich zapisów zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do niego. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość bądź część przedmiotu zamówienia, sporządzoną w języku polskim i w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad konkurencyjności, przejrzystości, jawności, uczciwej konkurencji, równości szans i równego traktowania Wykonawców.

  Rozwiń artykuł Usługa asystencka realizowana przez Asystenta Osobistego osoby z niepełnosprawnością w ramach Projektu „LUS”– + Protokół z wyboru oferenta
 • W związku z realizacją Projektu „Aktywni i niezależni”– zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

  Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i sprawności 130 osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną poprzez zajęcia sportowo – rehabilitacyjne, usługi asystenckie, zajęcia terapeutyczne.

  Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich zapisów zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do niego. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość bądź część przedmiotu zamówienia, sporządzoną w języku polskim i w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad konkurencyjności, przejrzystości, jawności, uczciwej konkurencji, równości szans i równego traktowania Wykonawców.

  Rozwiń artykuł Usługa asystencka realizowana przez Asystenta Osobistego osoby z niepełnosprawnością w ramach Projektu „Aktywni i niezależni”– + Protokół z wyboru oferenta
 • Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

   

  Przedmiot zamówienia: Specjalista prowadzący warsztaty artetrapeutyczne

  1. Drama stosowana- podstawowe (24 godziny dydaktyczne).

  2. Drama stosowana – drugi stopień (24 godziny dydaktyczne).

  3. Choreoterapia – podstawowe (24 godziny dydaktyczne).

  4. Choreoterapia – drugi stopień (24 godziny dydaktyczne).

  5. Plastykoterapia- podstawowe (24 godziny dydaktyczne).

  6. Plastykoterapia- drugi stopień (24 godziny dydaktyczne).

  • Realizacja usługi w okresie od 03.11.2017r. do 31.12.2017 r.
  • Zamawiający dopuszcza oferty do jednego tematu i/ lub więcej.
  • Harmonogram zostanie ustalony na etapie podpisywania umowy z wykonawcą.
  • Wykonawca przygotuje materiały do zajęć i poprowadzi zajęcia tak aby powstał scenariusz dla każdego rodzaju zajęć dla uczestników.
  Rozwiń artykuł Specjalista prowadzący warsztaty artetrapeutyczne + protokół z wyboru oferenta
  1. Realizacja usługi zakwaterowania i wyżywienia dla 84 uczestników warsztatów podczas 3 dniowych warsztatów (zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników warsztatów arteteraputycznych (2 doby, w tym 2 śniadania, 3 obiady i 2 kolacje)x 6 warsztatów) realizowanych w ramach projektu Arteterapia drogą do twórczej integracji 2017 w Koninie. Warsztaty będą realizowane w terminie:
   1. 03.11.2017 do 31.12.2017

  - noclegi: 2 noclegi dla 14 uczestników x 6 warsztatów

  - śniadania (w miejscu noclegu) jw.

  - obiady ( w miejscu noclegu) jw.

  - kolacje (w miejscu noclegu)jw.

  - dostosowanie wyżywienia dla osób ze specjalną dietą,

  - zapewnienie potrzebnej obsługi podczas posiłków,

  Rozwiń artykuł 1. Realizacja usługi zakwaterowania i wyżywienia dla 84 uczestników warsztatów podczas 3 dniowych warsztatów (zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników warsztatów arteteraputycznych
 • W związku z realizacją Projektu „Aktywni i niezależni” – zwiększenie samodzielności osób
  z niepełnosprawnością w subregionie konińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

  Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i sprawności 130 osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną poprzez zajęcia sportowo – rehabilitacyjne, usługi asystenckie, zajęcia terapeutyczne.
  Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:
  Przedmiot zamówienia:

  1. Realizacja usługi dwóch całodniowych wycieczek edukacyjnych w latach 2017, 2018, 2019. Wyjazd dla 15 - 35 osób w tym 10-25 uczestników (dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością) oraz 5 - 10 opiekunów.
  2. Gniezno i okolice (zwiedzanie z przewodnikiem, Ostrów lednicki, Biskupin, Muzeum początków Państwa Polskiego oraz Teatr – warsztaty).
  3. Poznań i okolice (zwiedzanie miasta z przewodnikiem, wybrane Muzeum, Teatr Lalek warsztaty).
  4. Program wycieczek przygotowuje wykonawca do akceptacji przez zamawiającego.
  5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

  63511000-4 Organizacja wycieczek

   

  Termin wykonania zamówienia: 24 lub 25 sierpnia oraz wrzesień 2017 roku oraz 2 wycieczki (Poznań, Gniezno) w 2018 i 2 wycieczki (Poznań, Gniezno) 2019 r.

  Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

  • Autokar przystosowany dla osób z niepełnosprawnością (w tym osoby na wózkach).
  • Zapewnienie wyżywienia – obiad oraz suchy prowiant.
  • Zapewnienie kierownika i przewodnika wycieczki.
  • Zapewnienie atrakcji dostosowanych do możliwości osób z niepełnosprawnością w tym poruszających się na wózkach min. biletów wstępu co najmniej dwóch podczas jednej wycieczki.
  • Ubezpieczenie grupowe.
  • Miejsce realizacji - subregion koniński.
  • Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania -Załącznik nr 1. oraz załączyć program wycieczki.
  • Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - Załącznik nr 2.

   

   

   

  Płatności: Płatności na rzecz Wykonawcy będą realizowane po wykonaniu usługi dla kolejnych

  uczestników zgodnie z harmonogramem na podstawie wystawionego rachunku, lub faktury po

  potwierdzeniu przez zamawiającego wykonania usługi.

  Kryteria wyboru wykonawcy – Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena jednostkowa brutto za jednego uczestnika – 60% oraz proponowany program wycieczki (atrakcyjność i wartość edukacyjna oferty) 40%.

  Maksymalna ocena 100 punktów:

  1. 60 pkt. – cena

  Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium.

  Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:

  Ocena oferty=   x 60

   

  Gdzie:

  Cena najniższa – najniższa wartość brutto spośród ofert nieodrzuconych.

  Cena badana – wartość brutto oferty badanej.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen.

   

  1. 0-40 pkt. - proponowany programy wycieczki dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

  Miejsce oraz termin składania ofert:

  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres fundacja@podajdalej.org.pl, lub przesłana pocztą, lub dostarczona osobiście na adres: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, ul. Południowa 2 A, 62-510 Konin, do dnia 29.05.2017 do godz. 13.00 (liczy się data wpływu).

  Oferty złożone po terminie, lub na innym druku, niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

  Wyniki oceny ofert zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, w jego siedzibie i w biurze Projektu.

  Dodatkowych informacji udziela: Dorota Kwiatkowska pod nr. telefonu 63 211 22 19.

  1. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego,
   jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w przypadku dostępności środków
   w ramach WRPO.
  Rozwiń artykuł Zapytanie ofertowe WRPO - Realizacja usługi dwóch całodniowych wycieczek edukacyjnych w latach 2017, 2018, 2019. + protokół z wyboru oferenta
 • W związku z realizacją Projektu „Aktywni i niezależni” – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

  Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i sprawności 130 osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną poprzez zajęcia sportowo – rehabilitacyjne, usługi asystenckie, zajęcia terapeutyczne.
  Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:
  Przedmiot zamówienia:

  1. Realizacja usługi zakwaterowania i wyżywienia dla od 10 do 25 uczestników + od 5 do 10 asystentów. Uczestnicy to dzieci i młodzież z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Trzy edycje 10-dniowych warsztatów realizowanych w subregionie konińskim. Warsztaty będą realizowane w systemie dziesięciodniowym, w terminach: lipiec – sierpień 2017 r., lipiec – sierpień 2018 r., lipiec-sierpień 2019 r.:

  - 9 noclegów + śniadanie + obiad + podwieczorek + kolacja dla od 10 do 25 uczestników + od 5 do 10 asystentów w terminie – lipiec – sierpień 2017 r.,

  - 9 noclegów + śniadanie + obiad + podwieczorek + kolacja dla od 10 do 25 uczestników + od 5 do 10 asystentów w terminie – lipiec – sierpień 2018 r.,

  - 9 noclegów+ śniadanie + obiad + podwieczorek + kolacja dla od 10 do 25 uczestników + od 5 do 10 asystentów w terminie – lipiec – sierpień 2019 r.

  2. Zamawiający planuje realizacje łącznie 3 warsztaty doskonalenia samodzielności i samoobsługi dla osób z niepełnosprawnością

  3. Harmonogram realizacji zostanie uzgodniony z wykonawcą.

  4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

  55100000-1- Usługi hotelarskie

  55300000-1- Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

  Termin wykonania zamówienia: od lipiec – sierpień 2017 r., lipiec – sierpień 2018 r., lipiec- sierpień 2019 r.

  Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

  • Miejsce noclegowe przystosowane dla osób z niepełnosprawnością (w tym osoby na wózkach).
  • Dostosowanie wyżywienia dla osób ze specjalną dietą.
  • Śniadania, obiad, podwieczorek i kolacje w miejscu noclegu.
  • Sala do zajęć warsztatowych.
  • Wykonawca spełnia wymogi organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży według wytycznych Kuratorium Oświaty i przedstawi odpowiednie dokumenty.
  • Teren wokół miejsca noclegowego dostosowany do zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, z dostępem do plaży strzeżonej (ratownik wodny) oraz dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością.
  • Miejsce realizacji - subregion koniński w odległości do 40 km od Konina.
  • Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania -Załącznik nr 1.
  • Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - Załącznik nr 2.

  Płatności: Płatności na rzecz Wykonawcy będą realizowane po wykonaniu usługi dla kolejnych uczestników zgodnie z harmonogramem na podstawie wystawionego rachunku, lub faktury po potwierdzeniu przez zamawiającego wykonania usługi.

  Kryteria wyboru wykonawcy - Cena – 100%.

  Miejsce oraz termin składania ofert:

  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres fundacja@podajdalej.org.pl, lub przesłana pocztą, lub dostarczona osobiście na adres: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, ul. Południowa 2 A, 62-510 Konin,
  do dnia 27.02.2017 do godz. 13.00 (liczy się data wpływu).

  Oferty złożone po terminie, lub na innym druku, niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

  Wyniki oceny ofert zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, w jego siedzibie i w biurze Projektu.

  Dodatkowych informacji udziela: Dorota Kwiatkowska pod nr. telefonu 63 211 22 19.

  1. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego,
  jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

  2. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w przypadku dostępności środków
  w ramach WRPO.

   

  Rozwiń artykuł Zapytanie ofertowe - Realizacja usługi zakwaterowania i wyżywienia dla od 10 do 25 uczestników + od 5 do 10 asystentów. Uczestnicy to dzieci i młodzież z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. + protokół z wyboru oferenta
Podmiot udostępniający informacje: BIP Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ Data stworzenia : 2017-02-01 20:44 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-01 20:44 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2020-07-08 12:44 Osoba modyfikująca : Małgorzata Dębowska