BIP Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Przedmiot działalności

Celem Fundacji PODAJ DALEJ jest:    

1.    Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, chorych, starszych, zagrożonych patologiami społecznymi, ubogich, z domów dziecka i innych potrzebujących pomocy (zwanych w dalszej treści Podopiecznymi) i zwiększenie perspektyw ich rozwoju – fizycznego, psychicznego, zawodowego. 
2.    Budowanie świadomości społecznej dotyczącej niepełnosprawności, wykluczenia społecznego, integracji społecznej oraz integracji europejskiej.
3.    Zapobieganie niepełnosprawności.
4.    Kształtowanie postaw obywatelskich, pobudzanie aktywności społecznej i działań samopomocowych, przeciwdziałanie bezradności społecznej.
5.    Promocja, upowszechnianie i organizacja wolontariatu.
6.    Pobudzanie społecznie odpowiedzialnych zachowań w biznesie.
7.    Profilaktyka chorób nowotworowych i innych.
8.    Spełnianie świadczeń na cele bezpośrednio związane z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
9.    Działalność w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej.
10.    Promocja kultury fizycznej i turystyki, ochrony zdrowia i wszechstronnej rekreacji oraz aktywizacja osób z niepełnosprawnością  przez sport.
11.    Przeciwdziałanie problemom społecznym.
12.    Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
13.    Wspieranie osób fizycznych oraz innych organizacji o takich samych lub zbliżonych celach, szczególnie w zakresie pomocy społecznej, opieki socjalnej, ochrony i promocji zdrowia.
14.    Inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej.
15.    Promowanie postaw ekologicznych i ochrony środowiska.
16.    Poradnictwo prawne.

Swoje cele Fundacja PODAJ DALEJ realizuje w szczególności przez: 

1.    Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji - medycznej, zawodowej i społecznej, między innymi w formie specjalistycznych poradni, ośrodków.
2.    Wspieranie wszechstronnego rozwoju Podopiecznych, między innymi poprzez organizowanie zajęć artystycznych, sportowych, terapeutycznych.
3.    Promowanie i wspieranie twórczości Podopiecznych w różnych formach, między innymi: organizowanie wystaw, konkursów.
4.    Organizowanie szkoleń i poradnictwa dla Podopiecznych i ich rodzin.
5.    Udzielanie pomocy uczniom i studentom niepełnosprawnym, zagrożonym patologiami społecznymi, ubogim i z domów dziecka, między innymi w formie stypendiów, kursów, korepetycji. 
6.    Organizowanie różnych form rekreacji i turystyki dla Podopiecznych.
7.    Organizowanie i prowadzenie placówek terapeutycznych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych 
i opiekuńczych dla Podopiecznych (m.in.  mieszkań treningowych ).
8.    Organizowanie i prowadzenie zakładów lub innych jednostek zapewniających włączanie się Podopiecznych w życie społeczne i gospodarcze.
9.    Aktywizację bezrobotnych, między innymi poprzez organizowanie kursów, szkoleń, staży 
i włączanie do ruchu wolontariackiego.
10.    Pobudzanie mechanizmów samopomocowych, zwiększanie aktywności, między innymi 
w formie grup wsparcia, klubów, centrów wolontariatu.
11.    Organizowanie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
12.    Zapobieganie skutkom wypadków drogowych, między innymi poprzez rozpowszechnianie przepisów ruchu drogowego, zasad zachowania bezpieczeństwa na drodze, zasad udzielania pierwszej pomocy.
13.    Budowanie warunków dla odpowiedzialnego biznesu w szczególności w formie sympozjów, kampanii społecznych, wolontariatu pracowniczego.
14.    Organizowanie konferencji, wystaw, koncertów, kursów, szkoleń, spotkań 
i sympozjów.
15.    Upowszechnianie wiedzy o patologiach, zagrożeniach z nimi związanych i metodach ich uniknięcia lub złagodzenia ich skutków, w formach odczytów prelekcji, wywiadów, seminariów, konferencji, kampanii społecznych oraz wszelkich formach masowego przekazu.
16.    Włączanie wolontariuszy w realizację działań (prowadzenie Centrum Wolontariatu)
17.    Organizowanie wymiany młodzieży.
18.    Tworzenie funduszy celowych (między innymi  funduszy stypendialnych i pomocowych).
19.    Inicjowanie i organizowanie imprez charytatywnych w celu zbierania funduszy na realizację celów statutowych.
20.    Nawiązywanie współpracy z różnymi organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi (również z zagranicy) w celu realizacji zadań Fundacji.
21.    Prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej zgodnie z celami Fundacji
22.    Organizowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych 
we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki.
23.    Prowadzenie działalności badawczej, informacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.
24.    Wspieranie rozwoju partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej.
25.    Występowanie jako głos doradczy/ekspercki przy różnego rodzaju inicjatywach wymagających konsultacji ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością.
26.    Współpracę z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu.

Fundacja PODAJ DALEJ prowadzi działalność pożytku publicznego poprzez:

 1. Prowadzenie działalności społecznej, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową Podopiecznych  w tym osób z niepełnosprawnością.
 2. Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, wspomaganie organizacji pozarządowych.
 3. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 4. Promocję i organizację wolontariatu.
 5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 6. Upowszechnianie działalności rekreacyjnej.
 7. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.
 8. Działania w obszarze kultury.
 9. Warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne.
 10. Prowadzenie rehabilitacji osób chorych i z niepełnosprawnością.
 11. Prowadzenie placówek ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem osób
  z niepełnosprawnością.
 12. Prowadzenie poradni psychologiczno – pedagogicznych.
 13. Przystosowanie do pracy zawodowej osób z niepełnosprawnością, pomoc społeczna i opieka wychowawcza.
 14. Doradztwo edukacyjno - zawodowe  dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.
 15. Prowadzenie placówek fizykoterapeutycznych i fizjoterapeutycznych.
 16. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 17. Prowadzenie działalności szkoleniowej, kursów językowych, kursów przystosowawczych.
 18. Prowadzenie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 19. Promocja zdrowia, działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego.
 20. Inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej oraz przystępowanie do podmiotów już istniejących.

Działalność wymieniona w punktach od 1 do 8  jest nieodpłatna, działalność wymieniona w punktach od 9  do 20  może być także odpłatna z tym, że dochód z niej uzyskiwany w całości przekazany zostanie na cele statutowe.

Podmiot udostępniający informacje: BIP Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ Data stworzenia : 2017-01-23 10:48 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-01-23 10:48 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2017-02-01 20:44 Osoba modyfikująca : Administrator