BIP Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Zapytanie ofertowe Z/3/2021 Usługa wyżywienia w ramach Projektu Dom samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ INFO o wyborze

W związku z realizacją Projektu Projekt RPWP. 07.02.02-30- 0017/18 Dom samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i sprawności 162 osób z niepełnosprawnością poprzez udział w treningach umiejętności społecznych, aktywizujących, funkcjonalnej rehabilitacji adaptacyjnej.

Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich zapisów zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do niego. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość bądź część przedmiotu zamówienia, sporządzoną w języku polskim i w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad konkurencyjności, przejrzystości, jawności, uczciwej konkurencji, równości szans i równego traktowania Wykonawców.

 

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

 

Przedmiot zamówienia:

 1. Realizacja usługi wyżywienia w formie drobnego poczęstunku dla maksymalnie 10 uczestników x 5 dni w tygodniu  x 22 tygodnie (3 edycje) = 3300 osobo-dni
 2. Realizacja usługi na podstawie uzgodnionego harmonogramu.
 3. Szczegółowy skład dostawy będzie uzgodniony między wykonawcą, a zamawiającym przed każdą dostawą. Zapotrzebowanie głównie będzie opierać się na produktach pakowanych przykładowo takich jak: cukier, herbata, kawa, mleko, pieczywo, owoce, masło, ser żółty, ser biały, wędlina, płatki zbożowe, słodki wafelek, zimne napoje- wszystko w ilości ustalonej z zamawiającym.
 4. Wykonawca oświadcza, że ma możliwość dostosowania wyżywienia dla osób ze specjalną dietą.
 5. Przykładowy  zestaw dla 1 osoby/dziennie (maks. dla dziesięciu osób/dziennie) około 300 kcal:

Przykładowy zestaw nr 1

owoce i warzywa (około 200g)

pieczywo (około 60g)

wędlina (około 30g)

żółty ser(około 40g)

jogurt/soczek (około 250ml)

 

Przykładowy zestaw nr 2

naleśniki (około 180g)

jogurt/soczek (około 250ml)

 

Przykładowy zestaw nr 3

makaron z serem (około 180g)

owoce (około 200g)

batonik/wafelek (około 40g)

jogurt/soczek (około 250ml)

 

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

 

Termin wykonania zamówienia: 10.06.2021 r. do 31.07.2023r.

 

Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

 

 • Możliwość dostosowania wyżywienia dla osób ze specjalną dietą.
 • Drobny poczęstunek w miejscu pobytu.
 • Miejsce realizacji – placówka Wąsosze  73a, 62-561 Ślesin
 • W przypadku ofert o tej samej wartości w pierwszej kolejności otrzymają zlecenie podmioty ekonomii społecznej zatrudniające osoby z niepełnosprawnością.
 • Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania -Załącznik nr 1.
 • Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - Załącznik nr 2.

 

 

Wykluczenie Wykonawców, warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne.
 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
 3. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zamawiający wykluczy ww. podmioty z postępowania.

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą.

 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) następujące dokumenty:
 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, że
  w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji, lub Wykonawca nie jest w stanie upadłości. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej składają swoje CV.

- jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

- jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, jednakże Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

 1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na druku stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
 4. Dokumenty potwierdzające umocowanie do podpisania oferty, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, np.: pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum.

- w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np.: spółki cywilne, konsorcja) – Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo powinno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców lub wykonywania usług przez Podwykonawcę, oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz każdy Podwykonawca. Oświadczenie to może być uzupełnione przez Wykonawcę, jeśli nie zostanie dołączone do oferty.

- jeśli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości i parametrów we wszystkich przeznaczonych do tego miejscach występujących w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do Formularza ofertowego. Jedyne zmiany mogą dotyczyć dodania wierszy w tabeli tj. w zakresie wykazu osób z odpowiednim doświadczeniem.

f)       Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO,
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy
w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – wzór stanowi załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zmawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazaniu osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie lub drogą elektroniczną. Poprzez przekazanie drogą elektroniczną rozumie się przesłanie e-maila zawierającego skan dokumentu podpisanego przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy albo działające w imieniu Zamawiającego. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Do kontaktu drogą elektroniczną należy używać adresu e-mail: fundacja@podajdalej.org.pl
 2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:
 3. Anna Rosiak-Walczak pod nr. telefonu 726 078 695
 4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego przesyłając swoje zapytania na adres e-mail:  fundacja@podajdalej.org.pl

 

Termin związania ofertą

 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Płatności: Płatności na rzecz Wykonawcy będą realizowane w odstępach miesięcznych po zrealizowaniu usługi dla kolejnych beneficjentów zgodnie z harmonogramem na podstawie wystawionego rachunku lub faktury po potwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania usługi.

 

Sposób przygotowania oferty

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. W przypadku, gdy informacje wskazane w formularzu nie dotyczą Wykonawcy zaleca się wpisać „nie dotyczy” w odpowiednią rubrykę formularza.
 4. Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę oraz załączone do niej dokumenty podpisano zgodnie
  z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np.: będzie uzupełniony pieczątką imienną). Z treści dokumentu pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.
 5. W przypadku składania oferty w formie papierowej zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną zaleca się przesłanie oferty zeskanowanej w jednym pliku z kolejno ponumerowanymi stronami.
 6. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
 7. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres fundacja@podajdalej.org.pl , lub przesłana pocztą/kurierem lub dostarczona osobiście na adres: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, ul. Południowa 2 A, 62-510 Konin, do dnia 08.06.2021 r. do godz. 13:00 (liczy się data i godzina wpływu).
 8. W temacie e-mail lub na kopercie Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia oznakowania o następującej treści:

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Usługę wyżywienia w ramach Projektu Dom samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
 2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
 3. Zmiany w treści oferty w zakresie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane oferty należy opatrzyć dodatkowo opisem lub do treści tematu e-mail wpisać „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku zmian należy dodatkowo zawrzeć „ZMIANA NR….”
 4. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć
  w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną ofertę lub e-mail zawierające powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.
 5. Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być oddzielone od pozostałej części oferty i umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu lub w odrębnym skanie, w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikom postępowania. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.18 ust. 3 Pzp.

 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował  przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenie tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

 

Kryterium wyboru oferty dla każdej części zamówienia odrębnie - Cena – 100%.

 • rozumiana jako cena jednostkowa brutto za wykonanie usługi – 100 pkt (100%).

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium.

Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:

 

Ocena oferty =  x 100 pkt

 •  

Cena najniższa – najniższa cena brutto spośród ważnych ofert

Cena badana – cena brutto oferty badanej

Cena oferty brutto musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku, tj.:

- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość drugiej cyfry ulega zaokrągleniu „w górę” (np.: wartość 0,255 musi zostać zaokrąglona do 0,26),

- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość drugiej cyfry ulega zaokrągleniu „w dół” (np.: wartość 0,254 musi zostać zaokrąglona do 0,25).

Podana przez Wykonawcę cena brutto będzie stała tzn. nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji zamówienia.

Cena brutto oferty musi obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (w tym zysk, opłaty, podatki i inne zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 

Ocena ofert i informacje uzupełniające

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania wyjaśnień do oferty, nieprowadzących do zmiany jej treści.        
 2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- będzie niezgodna z treścią Zapytania ofertowego

- będzie niepodpisana,

- złożona przez Wykonawcę podlegającemu wykluczeniu,

- złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,

- zawierającą błędy w obliczaniu ceny,

- stanowiącą rażąco niską cenę.

3. Wyniki oceny ofert zostaną opublikowane na stronie Zamawiającego, w Bazie Konkurencyjności oraz wysłane drogą elektroniczną do Wykonawców, którzy złożyli oferty z niniejszym postępowaniu.

 

Istotne postanowienia umowy.

1. Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w przypadku dostępności środków i podpisanej umowy na wykonanie WRPO. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu UE, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.

2. Płatności na rzecz Wykonawcy będą realizowane w odstępach miesięcznych po zrealizowaniu usługi dla kolejnych beneficjentów zgodnie z harmonogramem, na podstawie wystawionego rachunku lub faktury, po uprzednim potwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania usługi.

3. Wzór – projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.

4. Dopuszczalność wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określa warunki tych zmian w &6 projektu umowy (załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego)

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.
 2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
 3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
 4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
 5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
 7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
 8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie
  z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
  z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć
  w szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
 9. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.
 10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
 1. administratorem danych osobowych osób fizycznych Fundacja im Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej z siedzibą przy ul. Południowej 2A, 62-510 Konin, e-mail: fundacja@podajdalej.org.pl;
 2. zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres: anna.slanina@podajdalej.org.pl ,
 3. dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - „Usługę wyżywienia w ramach Projektu Dom samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.” Oznaczenie sprawy: Z/3/2021,
 4. w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
 5. osoba fizyczna posiada:
 1. na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
 3. na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679; 
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
 1. osobie fizycznej nie przysługuje:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
 3. na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
 1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
 2. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
 3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające
  z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy
  o udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.

 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

W niniejszym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki do Zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu w postępowaniu

Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw di wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 – oświadczenie w sprawie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w RODO

Załącznik nr 6 – wzór umowy

 

 

                                                                                       

 

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-05-27 15:46 Autor: Małgorzata Dębowska Data publikacji: 2021-05-27 15:46 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Dębowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-14 Osoba modyfikująca: Małgorzata Dębowska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ Data stworzenia : 2017-01-23 10:18 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-01-23 10:18 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2017-01-23 10:54 Osoba modyfikująca : Administrator