BIP Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Zapytanie ofertowe Z/9/2019 z dnia 05.11.2019r. PFRON- na przeprowadzenie audytów zewnętrznych projektów + informacja o wyborze

ZAPYTANIE OFERTOWE Z/9/2019

z dnia 05.11.2019r.

na przeprowadzenie audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie AL. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON” 

Zamawiający:      Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Adres zamawiającego: ul. Południowa 2A, 62-510 Konin, Telefon: tel. +48 63 211 22 19

e-mail: fundacja@podajdalej.org.pl

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego trzech następujących projektów:

 1. projektu „ARTETERAPIA DROGĄ DO TWÓRCZEJ INTEGRACJI IV” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie AL. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON” Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000244/15/D Okres realizacji projektu: 01.02.2019- 31.12.2019

- Projekt jest realizowany łącznie dla 150 osób w tym opiekunowie terapeuci oraz wolontariusze którzy na co dzień pracują z osobami niepełnosprawnymi.

Audytowi podlegają  dwa okresy rozliczenia finansowego na kwotę 114.398,28zł:

- 01.02.2019 –27.09.2019  rozliczono  pozycji 168 dowodów kosztowych na kwotę 62.207,81zł

- 28.09.2019- 31.12.2019 bieżące wydatki.

Okres, który ma zostać objęty audytem od 01-02-2019 do dnia audytu, termin przeprowadzenia audytu – w terminie od 01 do 20 grudnia 2019 rok.

 

 1. projektu „AKADEMIA ŻYCIA I SAMODZIELNOŚCI" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie AL. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON” Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000263/15/D Okres realizacji projektu: 01.04.2019 - 31.03.2020

Projekt jest realizowany łącznie dla 72 osób z niepełnosprawnością.

Audytowi podlegają  dwa okresy rozliczenia finansowego na kwotę 373.142,00zł:

- 01.04.2019 –09.10.2019  rozliczono  pozycji 70 dowodów kosztowych na kwotę 96.347,39zł

- 10.10.2019- 31.03.2020 bieżące wydatki.

Okres, który ma zostać objęty audytem od 01-04-2019 do dnia audytu, termin przeprowadzenia audytu – w terminie od 01 do 20 marca 2020 rok.

 

 1. projektu „ROZWIŃ SKRZYDŁA III EDYCJA" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie AL. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON” Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000239/15/D Okres realizacji projektu: 01.02.2019 - 31.03.2020r.

Projekt jest realizowany łącznie dla 28 osób z niepełnosprawnością.

Audytowi podlegają  dwa okresy rozliczenia finansowego na kwotę 497.646,44zł:

- 01.02.2019 –29.08.2019  rozliczono  pozycji 92 dowodów kosztowych na kwotę 143.070,48zł

- 30.08.2019- 31.03.2020 bieżące wydatki.

Okres, który ma zostać objęty audytem od 01-02-2019 do dnia audytu, termin przeprowadzenia audytu – w terminie od 01 do 20 marca 2020 rok.

 

 

 

 1. Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Wnioskodawcę. Ocenie audytora podlega zgodność realizacji zadania/projektu z jego założeniami określonymi we wniosku oraz w umowie. Podczas audytu badana jest wiarygodność danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentach związanych z realizowanym zadaniem/projektem.
 2. W ramach audytu badane jest w szczególności czy:
  1. księgi rachunkowe – w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją zadania/projektu,
  2. dowody księgowe, stanowiące podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych,
  3. zestawienia sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów (faktur VAT i/lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) przedkładane przez Wnioskodawcę do rozliczenia przyznanego dofinansowania,

Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych znajdują się na stronie: http://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe

II. Wybór audytora:

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji usługi.

Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie umiejętności w/w zakresie rozumie się:

 1. dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach,
 2. posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty),
 3. posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,
 4. posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego.
 5. skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny zadania/projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

Przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytu należy rozumieć osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). W przypadku osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu zewnętrznego projektu warunki wskazane w ust. 3 pkt 2-4 stosuje się odpowiednio.

 

Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu zobligowany jest do złożenia:

 1. wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,
 2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
 3. potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.

Informacje na temat posiadanego doświadczenia powinny dotyczyć doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia na przeprowadzenie audytu..

Warunkiem ubiegania się o przeprowadzenie audytu powinno być wykazanie przez oferenta obrotów w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym realizowany jest audyt zewnętrzny w wysokości co najmniej trzykrotności ceny oferowanej za usługę przeprowadzenia audytu projektu oraz spełnienie warunku bezstronności i niezależności w stosunku do badanego Beneficjenta.

Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt, w szczególności:

-   posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej lub współzależnej;

-  jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (np.: pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej;

-  osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt);

-  w ostatnich 3 latach uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu;

-  jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będąca w organach nadzorczych jednostki albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby;

-   jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem, który z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności;

- pozostaje w stosunku pracy lub zlecenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności.

 

Oświadczenie odnośnie bezstronności audytora powinno stanowić integralną część oferty składanej dokumentacji z wyboru audytora.

III. Sposób obliczenia ceny:

Oferent wycenia usługę dla każdego projektu oddzielnie:

 1. projekt „ARTETERAPIA DROGĄ DO TWÓRCZEJ INTEGRACJI IV” – kwota ……………….zł.
 2. projekt „AKADEMIA ŻYCIA I SAMODZIELNOŚCI" - kwota …………………zł.
 3. projekt „ROZWIŃ SKRZYDŁA III EDYCJA" - kwota …………………zł.

Łączna wartość brutto podana w PLN wraz z podatkiem VAT za cały przedmiot zamówienia opisany w pkt.l.

IV.  Inne istotne elementy związane z realizacją zamówienia:

a)     rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN,

b)    Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą aktualnego (3 miesiące) zaświadczenia o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej lub z KRS

c)     Wymagany termin zawarcia umowy na wykonanie usługi do 30.11. 2019 r.

d)    Wymagany termin przeprowadzenia audytu projektu „ARTETERAPIA DROGĄ DO TWÓRCZEJ INTEGRACJI IV” w okresie od 01- 20.12.2019 roku.

e)     Wymagany termin dostarczenia raportu do projektu „AKADEMIA ŻYCIA I SAMODZIELNOŚCI"  zawierającego opinię w okresie od 01 do 20 marca 2020 rok.

f)    Wymagany termin przeprowadzenia audytu projektu „ROZWIŃ SKRZYDŁA III EDYCJA" w okresie od 01 do 20 marca 2020 rok.

g)     Wymagany termin dostarczenia raportu do projektu „ARTETERAPIA DROGĄ DO TWÓRCZEJ INTEGRACJI IV” zawierającego opinię 25.12.2019 roku.

h) Wymagany termin dostarczenia raportu do projektów: „AKADEMIA ŻYCIA I SAMODZIELNOŚCI"  oraz „ROZWIŃ SKRZYDŁA III EDYCJA" zawierającego opinię 25.03.2020 roku.

 

 

Termin złożenia oferty: Ofertę należy przesłać na adres mailowy: sekretariat@podajdalej.org.pl w terminie do dnia 12.11.2019r. do godziny 13:00 oraz w formie pisemnej wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie do dnia 12.11.2019r. do godz.13.00 (liczy się data wpływu do siedziby) w

siedzibie Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Adres zamawiającego: ul. Południowa 2A, 62-510 Konin, Telefon:+48 63 211 22 19

V.   Tryb postępowania: zapytanie cenowe zgodnie z zasadą konkurencyjności.

VI.   Kryteria oceny ofert: cena -100%

VII. Pozostałe informacje:

1.    Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 

2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy ocena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.

3.    Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania.

4.     Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internatowej pod adresem fundacja@podajdalej.org.pl

Osoba do kontaktu Dorota Kwiatkowska Telefon: +48 63 211 22 19

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-11-05 13:10 Autor: Małgorzata Dębowska Data publikacji: 2019-11-05 13:10 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Walczak Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-14 Osoba modyfikująca: Małgorzata Dębowska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ Data stworzenia : 2017-01-23 10:18 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-01-23 10:18 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2017-01-23 10:54 Osoba modyfikująca : Administrator