BIP Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE z 13.01.2021r. na przeprowadzenie audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanym dalej „PFRON” + inf o zmianie w Opisie zamówienia+info o wyborze

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego pięciu następujących projektów:

 1. projektu „ARTETERAPIA DROGĄ DO TWÓRCZEJ INTEGRACJI V” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie AL. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON” Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000282/15/D Okres realizacji projektu: 01.03.2020- 31.03.2021

Projekt jest realizowany łącznie dla 215 osób w tym opiekunowie terapeuci oraz wolontariusze którzy na co dzień pracują z osobami niepełnosprawnymi.

Audytowi podlegają  dwa okresy rozliczenia finansowego na kwotę 229.009,79zł:

- 01.03.2019 –29.09.2020  rozliczono  pozycji 277 dowodów kosztowych na kwotę 85.860,09zł

- 30.09.2020- 31.03.2021 bieżące wydatki.

Okres, który ma zostać objęty audytem od 01-03-2020 do dnia audytu, termin przeprowadzenia audytu – w terminie od 01 do 20 marca 2021 rok.

 

 1. projektu „AKADEMIA ŻYCIA I SAMODZIELNOŚCI" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie AL. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON” Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000263/15/D Okres realizacji projektu: 01.04.2020 - 31.03.2021

Projekt jest realizowany łącznie dla 72 osób z niepełnosprawnością.

Audytowi podlegają  dwa okresy rozliczenia finansowego na kwotę 491.177,26zł:

- 01.04.2020 –23.09.2020  rozliczono  pozycji 275 dowodów kosztowych na kwotę 158.779,89zł

- 24.09.2020- 31.03.2021 bieżące wydatki.

Okres, który ma zostać objęty audytem od 01-04-2020 do dnia audytu, termin przeprowadzenia audytu – w terminie od 01 do 20 marca 2021 rok.

 

 1. projektu „ROZWIŃ SKRZYDŁA IV EDYCJA" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie AL. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON” Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000284/15/D Okres realizacji projektu: 01.04.2020 - 31.03.2021r. (projekt realizowany z partnerem Aeroklub Stalowowolski)

Projekt jest realizowany łącznie dla 30 osób z niepełnosprawnością.

Audytowi podlegają  dwa okresy rozliczenia finansowego na kwotę 688.186,44zł:

- 01.04.2020 –30.10.2020  rozliczono  pozycji 144 dowodów kosztowych na kwotę 258.579,30zł

- 31.10.2020- 31.03.2021 bieżące wydatki.

Okres, który ma zostać objęty audytem od 01-04-2020 do dnia audytu, termin przeprowadzenia audytu – w terminie od 01 do 20 marca 2021 rok.

 

 

 1. projektu „S.A.M. – samodzielny, aktywny, mobilny" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie AL. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON” Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000295/15/D Okres realizacji projektu: 01.09.2020 - 31.03.2021r.

Projekt jest realizowany łącznie dla 60 osób z niepełnosprawnością.

Audytowi podlegają  dwa okresy rozliczenia finansowego na kwotę 866.238,00zł:

- 01.09.2020 –27.11.2020  rozliczono  pozycji 49 dowodów kosztowych na kwotę 31.851,55zł

- 28.11.2020- 31.03.2021 bieżące wydatki.

Okres, który ma zostać objęty audytem od 01-09-2020 do dnia audytu, termin przeprowadzenia audytu – w terminie od 01 do 20 marca 2021 rok.

 

 1. projektu „Niepełnosprawny może więcej- II edycja" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie AL. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON” Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000236/15/D Okres realizacji projektu: 01.04.2018 - 31.03.2021r.

Projekt jest realizowany łącznie dla 60 osób z niepełnosprawnością.

Audytowi podlegają  dwa okresy rozliczenia finansowego na kwotę 866.238,00zł:

- 01.04.2019 – 31.03.2020 rozliczono pozycji 569 dowodów kosztowych na kwotę 499358,49 zł

- 01.04.2020 –18.09.2020  rozliczono  pozycji 244 dowodów kosztowych na kwotę 172.482,26zł

- 19.09.2020- 31.03.2021 bieżące wydatki.

Okres, który ma zostać objęty audytem od 01-04-2020 do dnia audytu, termin przeprowadzenia audytu – w terminie od 01 do 20 marca 2021 rok.

 

 

 1. Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Wnioskodawcę. Ocenie audytora podlega zgodność realizacji zadania/projektu z jego założeniami określonymi we wniosku oraz w umowie. Podczas audytu badana jest wiarygodność danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentach związanych z realizowanym zadaniem/projektem.
 2. W ramach audytu badane jest w szczególności czy:
  1. księgi rachunkowe – w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją zadania/projektu,
  2. dowody księgowe, stanowiące podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych,
  3. zestawienia sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów (faktur VAT i/lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) przedkładane przez Wnioskodawcę do rozliczenia przyznanego dofinansowania,

Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych znajdują się na stronie: http://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe

II. Wybór audytora:

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji usługi.

Przez podmioty/osoby posiadające odpowiednie doświadczenie w/w zakresie rozumie się:

 1. dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach,
 2. posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty),
 3. posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,
 4. posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego.
 5. skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny zadania/projektu powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

Przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytu należy rozumieć osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). W przypadku osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu zewnętrznego projektu warunki wskazane w ust. 3 pkt 2-4 stosuje się odpowiednio.

 

Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu zobligowany jest do złożenia:

 1. wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,
 2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
 3. potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.

Informacje na temat posiadanego doświadczenia powinny dotyczyć doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia na przeprowadzenie audytu..

Warunkiem ubiegania się o przeprowadzenie audytu powinno być wykazanie przez oferenta obrotów w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym realizowany jest audyt zewnętrzny w wysokości co najmniej trzykrotności ceny oferowanej za usługę przeprowadzenia audytu projektu oraz spełnienie warunku bezstronności i niezależności w stosunku do badanego Beneficjenta.

Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt, w szczególności:

-   posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę beneficjenta lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej lub współzależnej;

-  jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (np.: pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej;

-  osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt);

-  w ostatnich 3 latach uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu;

-  jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będąca w organach nadzorczych jednostki albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby;

-   jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie projektem, który z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności;

- pozostaje w stosunku pracy lub zlecenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności.

 

Oświadczenie odnośnie bezstronności audytora powinno stanowić integralną część oferty składanej dokumentacji z wyboru audytora.

III. Sposób obliczenia ceny:

Oferent wycenia usługę dla każdego projektu oddzielnie:

 1. projekt „ARTETERAPIA DROGĄ DO TWÓRCZEJ INTEGRACJI IV” – kwota ……………….zł.
 2. projekt „AKADEMIA ŻYCIA I SAMODZIELNOŚCI" - kwota …………………zł.
 3. projekt „ROZWIŃ SKRZYDŁA IV EDYCJA" - kwota …………………zł.
 4. projekt „S.A.M. – samodzielny, aktywny, mobilny"- kwota …………………zł.
 5. projekt „Niepełnosprawny może więcej- II edycja"- kwota …………………zł.

Łączna wartość brutto podana w PLN wraz z podatkiem VAT za cały przedmiot zamówienia opisany w pkt.l.

IV.  Inne istotne elementy związane z realizacją zamówienia:

a)     rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN,

b)    Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą aktualnego (3 miesiące) zaświadczenia o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej lub z KRS

c)     Wymagany termin zawarcia umowy na wykonanie usługi do 28.02. 2021 r.

d)    Wymagany termin przeprowadzenia audytu poszczególnych projektów; „ARTETERAPIA DROGĄ DO TWÓRCZEJ INTEGRACJI IV” „AKADEMIA ŻYCIA I SAMODZIELNOŚCI" „ROZWIŃ SKRZYDŁA IV EDYCJA"„S.A.M. – samodzielny, aktywny, mobilny" „Niepełnosprawny może więcej- II edycja"   w okresie od 01 do 20 marca 2021 rok.

e) Wymagany termin dostarczenia raportów zawierających opinię do 25.03.2021 roku. do projektów: „ARTETERAPIA DROGĄ DO TWÓRCZEJ INTEGRACJI IV” „AKADEMIA ŻYCIA I SAMODZIELNOŚCI" „ROZWIŃ SKRZYDŁA IV EDYCJA"„S.A.M. – samodzielny, aktywny, mobilny" „Niepełnosprawny może więcej- II edycja".

Termin złożenia oferty: Ofertę należy przesłać na adres mailowy: fundacja@podajdalej.org.pl w terminie do dnia 21.01.2021r. do godziny 13:00 oraz w formie pisemnej wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie do dnia 21.01.2021r. do godz.13:00 (liczy się data stempla pocztowego) lub w siedzibie Fundacji w terminie do dnia 21.01.2021r.  do godz.13:00

Adres i siedziba zamawiającego: ul. Południowa 2A, 62-510 Konin, Telefon:+48 63 211 22 19

V.   Tryb postępowania: zapytanie cenowe zgodnie z zasadą konkurencyjności.

VI.   Kryteria oceny ofert: cena -100%

VII. Pozostałe informacje:

1.    Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 

2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy ocena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.

3.    Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania.

4.     Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internatowej pod adresem www.podajdalej.org.pl na BIP

Osoba do kontaktu Dorota Kwiatkowska Telefon: +48 63 211 22 19


Data wytworzenia: 2021-01-13 14:16 Autor: Małgorzata Dębowska Data publikacji: 2021-01-13 14:16 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Dębowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-04 Osoba modyfikująca: Małgorzata Dębowska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ Data stworzenia : 2017-01-23 10:18 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-01-23 10:18 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2017-01-23 10:54 Osoba modyfikująca : Administrator