BIP Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Zapytanie ofertowe nr Z/2/2020-Nadzór inwestorski nad realizacją zadania + informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe Z/2/2020

 

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową w miejscowości Wąsosze”.

 

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

  1. Propozycję cenową należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
  2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres składającego propozycję cenową oraz napis:

Propozycja cenowa na zadanie pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji wraz z przebudową, nadbudową
i rozbudową w miejscowości Wąsosze”

  1. Podane ceny w propozycji cenowej mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
  2. Propozycja cenowa ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
  3. Propozycja cenowa ma obejmować całość zamówienia.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją wykonania prac związanych z rozbudową
i przebudową budynku usytuowanego na działce oznaczonej nr geod. 23/2 położonej w miejscowości Wąsosze gm. Ślesin woj. Wielkopolskie oraz pracami towarzyszącymi w branżach:

- ogólnobudowlana,

- elektryczna (instalacja elektryczna),

- sanitarna.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia oraz wymogi stawiane Wykonawcy zawiera Załącznik nr 1 do zapytania.

 

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: od chwili podpisania umowy do czasu wygaśnięcia –gwarancji/rękojmi Wykonawcy robót budowlanych we wszystkich branżach.

Planowany termin realizacji inwestycji: kwiecień – wrzesień 2020 r.

 

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%

 

5. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

1/ formularz propozycji cenowej  wg załączonego wzoru – Załącznik nr 2 do zaproszenia ,

2/ kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego składającego propozycję cenową do występowania w obrocie prawnym  (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez składającego propozycję), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3/  dokument stwierdzający, że osoba posiada wymagane uprawnienia zgodnie z Załącznikami nr 3
i 4 do zaproszenia,

4/ aktualne na dzień upływu terminu składania ofert zaświadczenie potwierdzające przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z Załącznikiem nr 3 do zaproszenia,

5/ aktualną polisę z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z Załącznikiem nr 3 do zaproszenia,

6/ oświadczenie Wykonawcy o zrealizowanych usługach w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy, to w tym okresie – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do zaproszenia.

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej :

W cenę propozycji należy wliczyć:

a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Cena podana za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową winna być przesłana pocztą/kurierem lub dostarczona osobiście w terminie do dnia  11.02.2020 r., do godz. 12.00 na adres siedziby Fundacji, tj.: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, ul. Południowa 2 A, 62-510 Konin.

 Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona bez otwierania.

Składający propozycję cenową może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 

8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Rozpatrzenie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 11.02.2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego.  Do dnia 25.02. 2020 r., wszyscy Oferenci zostaną powiadomieni drogą poczty elektronicznej, czy złożona przez Oferenta oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

 

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

Dorota Kwiatkowska pod nr. telefonu 63 211 22 19.

 

10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja im Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej z siedzibą przy ul. Południowej 2A , 62-510 Konin, e-mail: fundacja@podajdalej.org.pl

- inspektorem ochrony danych osobowych w Fundacja im Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej jest Pani Anna Slanina, adres e-mail: anna.slanina@podajdalej.org.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o nr referencyjnym: Z/2/2020;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

a/ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b/ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c/ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d/ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

a/ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b/ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c/ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

                                                                                                                       Zamawiający:

 

 

                                                                                                      ................................

                                                                                                                     (podpis i pieczęć)

 

 

W załączeniu:

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.

2. Wzór druku dla propozycji cenowej – załącznik nr 2.

3. Wykaz osób pełniących funkcję nadzoru – załącznik nr 3.

4. Informacja o zrealizowanych nadzorach inwestorskich w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia – załącznik nr 4.

5. Wzór umowy – załącznik nr 5.

6. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 6.

 


Data wytworzenia: 2020-02-04 10:55 Autor: Małgorzata Dębowska Data publikacji: 2020-02-04 10:55 Osoba udostępniająca na stronie: Magda Bebel Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-18 Osoba modyfikująca: Małgorzata Dębowska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ Data stworzenia : 2017-01-23 10:18 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-01-23 10:18 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2017-01-23 10:54 Osoba modyfikująca : Administrator