BIP Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Zapytanie ofertowe nr Z/1/2020- WRPO - Usługa poradnictwa specjalistycznego realizowana przez psychologa/trenera/terapeutę + Informacja o wyborze

 

Zapytanie ofertowe NR Z/1/2020

W związku z realizacją Projektu „Akademia Samodzielności” – dla osób
z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i samoobsługi niesamodzielnych 72 osób
z niepełnosprawnością ruchową, przebywających w mieszkaniach wytchnieniowych,  poprzez udział
w zajęciach w okresie 1.03.2018-28.02.2021 oraz poprawą dostępu do usług opiekuńczych
i asystenckich w społeczności lokalnej w wyniku zwiększenia kompetencji 45 opiekunów faktycznych.

Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich zapisów zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do niego. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość bądź część przedmiotu zamówienia, sporządzoną w języku polskim i w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów. Postępowanie prowadzone jest
w języku polskim.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad konkurencyjności, przejrzystości, jawności, uczciwej konkurencji, równości szans i równego traktowania Wykonawców.

 

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania zgodnie z poniższym opisem:

 

Przedmiot zamówienia :

 1. Usługa poradnictwa specjalistycznego realizowana  przez psychologa/trenera/terapeutę –
  w ramach umowy będzie wykonywał następujące czynności:
 • treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;
 • nauka samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • treningi autonomii decyzyjnej;
 • treningi radzenia sobie z  emocjami;
 • treningi ustalania zasad funkcjonowania w rodzinie;
 • pomoc w rozwiazywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • modyfikowanie zachowań na aprobowane społecznie ;
 • treningi nabywania kompetencji w relacji społecznej (treningi umiejętności poprawiających relacje z innymi ludźmi);
 •  uświadamianie osób z niepełnosprawnością o  swoich obecnych cechach, możliwości;
 • treningi pozytywnego wpływu na przezywanie i wyrażanie emocji, wzrostu motywacji;
 • praktykowanie samokontroli;
 • budowanie postawy akceptacji dla życia;
 • organizacja  i przygotowanie zajęć dostosowanych do grup zajęciowych;
 • utrzymywanie indywidualnego kontaktu z beneficjentami w formie: spotkań bezpośrednich, telefonicznego kontaktu, e-mail, portale społecznościowe;
 • informowanie uczestników projektu o zajęciach i ew. zmianach;
 • dojazd do Akademii Samodzielności w celu realizacji zadań;
 • realizacja zajęć zgodnie z ICF każdego beneficjenta.
 1. Realizacja usługi odbywać się będzie w Akademii Samodzielności przy ulicy 3 - go Maja
  w Koninie.
 2. Rekrutacja psychologów/ trenerów/ terapeutów odbędzie się dwuetapowo:
 1. Zebranie ofert od Wykonawców,
 2. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w celu zweryfikowania kompetencji pożądanych
  w pracy psychologa/trenera/terapeuty
 1. Zmawiający planuje zlecenie minimum 60 godzin/grupę tj. 6 godzin/tydzień dla minimum 1 psychologa/trenera/terapeuty. Łącznie  zrealizuje 338 godzin w okresie od 01.02.2020 r. do 28.02.2021 r.
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

85312400-3 – Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe.

6.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

7.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na realizację zamówienia.

 

Termin wykonania zamówienia: 1.02.2020 r. – 28.02.2021 r.

 

Wykluczenie Wykonawców, warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne.
 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
 3. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
  a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zamawiający wykluczy ww. podmioty z postępowania.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
 1. Posiadają wykształcenie wyższe o kierunku psychologicznym oraz minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością (świadectwo pracy i/ lub referencje i/lub zaświadczenie o odbytym wolontariacie lub odbywanym wolontariacie i/lub nieformalnie, cv, list motywacyjny kandydata opisujący posiadane doświadczenie, referencje, polecenia, dyplom ukończenia studiów). Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub podmiot udostępniający zasoby zdolności technicznej lub zawodowej, wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. co najmniej jedną osobą, która wykaże się minimum rocznym doświadczeniem opisanym powyżej.
 2. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje, co najmniej 1 psychologa/trenera /terapeuty osoby niepełnosprawnej w zakresie podobnym do zakresu będącego przedmiotem zamówienia. Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie wykazu usług, na druku Zamawiającego stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą.

 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) następujące dokumenty:
 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, że
  w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji, lub Wykonawca nie jest w stanie upadłości. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej składają swoje CV.

- jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

- jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, jednakże Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
  o  obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, które powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
 2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na druku stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
 6. Dokumenty potwierdzające umocowanie do podpisania oferty, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, np.: pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum.

- w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np.: spółki cywilne, konsorcja) – Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo powinno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców lub wykonywania usług przez Podwykonawcę, oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz każdy Podwykonawca. Oświadczenie to może być uzupełnione przez Wykonawcę, jeśli nie zostanie dołączone do oferty.

- jeśli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości i parametrów we wszystkich przeznaczonych do tego miejscach występujących w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do Formularza ofertowego. Jedyne zmiany mogą dotyczyć dodania wierszy w tabeli tj. w zakresie wykazu osób z odpowiednim doświadczeniem.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zmawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazaniu osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie lub drogą elektroniczną. Poprzez przekazanie drogą elektroniczną rozumie się przesłanie e-maila zawierającego skan dokumentu podpisanego przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy albo działające w imieniu Zamawiającego. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Do kontaktu drogą elektroniczną należy używać adresu e-mail: fundacja@podajdalej.org.pl
 2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

Iwona Grześkowiak pod nr. telefonu 600383140

 1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego przesyłając swoje zapytania na adres e-mail:  fundacja@podajdalej.org.pl

 

Termin związania ofertą

 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Sposób przygotowania oferty

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. W przypadku, gdy informacje wskazane w formularzu nie dotyczą Wykonawcy zaleca się wpisać „nie dotyczy” w odpowiednią rubrykę formularza.
 4. Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę oraz załączone do niej dokumenty podpisano zgodnie
  z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np.: będzie uzupełniony pieczątką imienną). Z treści dokumentu pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.
 5. W przypadku składania oferty w formie papierowej zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną zaleca się przesłanie oferty zeskanowanej w jednym pliku z kolejno ponumerowanymi stronami.
 6. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
 7. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres fundacja@podajdalej.org.pl , lub przesłana pocztą/kurierem lub dostarczona osobiście na adres: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, ul. Południowa 2 A, 62-510 Konin, do dnia 15.01.2020  do godz. 15.00 (liczy się data wpływu).
 8. W temacie e-mail lub na kopercie Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia oznakowania o następującej treści:

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Usługa poradnictwa specjalistycznego realizowana  przez psychologa/ trenera/ terapeutę w ramach Projektu „Akademia Samodzielności” – dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
 2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
 3. Zmiany w treści oferty w zakresie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane oferty należy opatrzyć dodatkowo opisem lub do treści tematu e-mail wpisać „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku zmian należy dodatkowo zawrzeć „ZMIANA NR….”
 4. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć
  w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną ofertę lub e-mail zawierające powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.
 5. Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być oddzielone od pozostałej części oferty i umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu lub w odrębnym skanie, w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikom postępowania. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

 

Miejsce i termin składania ofert.

 1. Oferty w formie papierowej należy składać w siedzibie fundacji: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, ul. Południowa 2 A, 62-510 Konin.
 2. Oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: fundacja@podajdalej.org.pl
 3. Termin składania ofert upływa: 15.01.2020 r. o godz.: 15.00 Otwarcie ofert nastąpi
  w dniu 15.01.2020. o godz.: 15.15
 4. O ważności złożenia oferty będzie decydowała data i godz. jej wpływu do Zamawiającego.

 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował  przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenie tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie:

 1.  Cena rozumiana jako cena jednostkowa brutto za jedną godzinę fizyczną usługi oraz doświadczenie Wykonawcy – 80 pkt (80%).

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium.

Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:

 

Ocena oferty =  x 80 pkt

 •  

Cena najniższa – najniższa cena brutto za 1h usługi spośród ważnych ofert

Cena badana – cena brutto za 1h usługi oferty badanej

Cena oferty brutto musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku, tj.:

- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość drugiej cyfry ulega zaokrągleniu „w górę” (np.: wartość 0,255 musi zostać zaokrąglona do 0,26),

- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość drugiej cyfry ulega zaokrągleniu „w dół” (np.: wartość 0,254 musi zostać zaokrąglona do 0,25).

Podana przez Wykonawcę cena brutto będzie stała tzn. nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji zamówienia.

Cena brutto oferty musi obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (w tym zysk, opłaty, podatki i inne zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 1. Doświadczenie w latach – max. 20 pkt (20%)

do 2 lat – 0 pkt

od 2 do 3 lat – 10 pkt

Powyżej 3 lat – 20 pkt

Pod pojęciem doświadczenia Zamawiający rozumie doświadczenie psychologa/ trenera/terapeuty w pracy z osobami
z niepełnosprawnością.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w kryterium „doświadczenie” Zamawiający uzna, że Wykonawca określa doświadczenie na poziomie minimalnego udziału w postępowaniu i w tym kryterium Wykonawca otrzyma 0 pkt.

Końcową ocenę stanowi suma punktów pozyskanych według wymienionych wyżej kryteriów, przy czym obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
z uwzględnieniem trzeciego miejsca po przecinku.

 

Ocena ofert i informacje uzupełniające

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania wyjaśnień do oferty, nieprowadzących do zmiany jej treści.
 2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- będzie niezgodna z treścią Zapytania ofertowego,

- będzie niepodpisana,

- złożona przez Wykonawcę podlegającemu wykluczeniu,

- złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,

- zawierającą błędy w obliczeniu ceny,

- stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji,

- zawierającą rażąco niską cenę.

 1. Wyniki oceny ofert zostaną opublikowane na stronie Zamawiającego, w Bazie Konkurencyjności oraz wysłane drogą elektroniczną do Wykonawców, którzy złożyli oferty
  z niniejszym postępowaniu.

 

Istotne postanowienia umowy.

 1. Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w przypadku dostępności środków i podpisanej umowy na wykonanie WRPO. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących
  z budżetu UE, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.
 2. Płatności na rzecz Wykonawcy będą realizowane w odstępach miesięcznych po zrealizowaniu usługi dla kolejnych beneficjentów zgodnie z harmonogramem, na podstawie wystawionego rachunku lub faktury, po uprzednim potwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania usługi.
 3. Wzór – projekt umowy stanowi załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego.
 4. Dopuszczalność wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określa warunki tych zmian w § 6 projektu umowy (załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego).

 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

W niniejszym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki do Zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 – wykaz usług

Załącznik nr 6 – wykaz osób

Załącznik nr 7 – wzór umowy   

 


Data wytworzenia: 2020-01-03 Autor: Magda Bebel Data publikacji: 2020-01-03 13:31 Osoba udostępniająca na stronie: Magda Bebel Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-30 Osoba modyfikująca: Małgorzata Dębowska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ Data stworzenia : 2017-01-23 10:18 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-01-23 10:18 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2017-01-23 10:54 Osoba modyfikująca : Administrator