BIP Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową w miejscowości Wąsosze


Ogłoszenie nr 559510-N-2020 z dnia 2020-07-08 r.
 

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie: "Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową w miejscowości Wąsosze”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie, krajowy numer identyfikacyjny 311611013, ul. Południowa  2A , 62-510  Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (48)(63)2112219, e-mail dorota.kwiatkowska@podajdalej.org.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): PODAJDALEJ.ORG.PL
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Fundacja
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
podajdalej.nowybip.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
podajdalej.nowybip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową w miejscowości Wąsosze”
Numer referencyjny: ZP/1/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania części budynku ośrodka szkoleniowo- wypoczynkowego w Wąsoszach, nr działki 23/2 jednostka ewidencyjna Ślesin, woj. Wielkopolskie, na budynek opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z jego przebudową, nadbudową i rozbudową zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz projektem budowlanym. Projektowana rozbudowa stanowić będzie budynek dwukondygnacyjny kryty stropodachem, zgodnie z poniższym opisem: remont piwnicy: roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, roboty murowe, remont schodów na gruncie, instalacja elektryczna, wod – kan i CO, tynkowanie, szpachlowanie i malowanie; szyb windy: budowa szybu windy, szpachlowanie, malowanie, pokrycie dachu szybu windy; dobudowa klatki schodowej: dobudowa klatki schodowej wraz z platformą przyschodową i pochylnią na zewnątrz zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę. UWAGA: kolory wszystkich elementów wykończeniowych do uzgodnienia z Zamawiającym. 2.3. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty we wszystkich częściach zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45311200-2
44221000-5
45442110-1
45453000-7
45262100-2
45232460-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  120    

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące : 6.1. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. 6.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca: 1. Będzie dysponował środkami finansowymi lub posiadał zdolność kredytową w wysokości co najmniej kwoty 1 600 000 zł. 2. Będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 600 000 zł. 6.3. Zdolności technicznej lub zawodowej Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca: - będzie dysponował kierownikiem robót budowlanych, który winien posiadać: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, bez ograniczeń, • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień; - będzie dysponował kierownikiem robót sanitarnych, który winien posiadać: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, bez ograniczeń, • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień; - będzie dysponował kierownikiem robót elektrycznych, który winien posiadać: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń, • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień; - wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, budowie bądź przebudowie budynku użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej, wod-kan i CO o wartości wykonanych robót brutto min. 1 600 000 zł. 6.4. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831). 6.5. Dopuszcza się uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 6.6. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004). UWAGA 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. 2. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy). 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu postawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 4. Zamawiający żąda aby wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt 11.1 (na żądanie zamawiającego, zgodnie z pkt 11). 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego, powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy. 7. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a/ zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; b/ zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansową lub ekonomiczną. 7. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 6.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca: 1. Będzie dysponował środkami finansowymi lub posiadał zdolność kredytową w wysokości co najmniej kwoty 1 600 000 zł. 2. Będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 600 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 6.3. Zdolności technicznej lub zawodowej Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca: - będzie dysponował kierownikiem robót budowlanych, który winien posiadać: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, bez ograniczeń, • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień; - będzie dysponował kierownikiem robót sanitarnych, który winien posiadać: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, bez ograniczeń, • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień; - będzie dysponował kierownikiem robót elektrycznych, który winien posiadać: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń, • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień; - wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, budowie bądź przebudowie budynku użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej, wod-kan i CO o wartości wykonanych robót brutto min. 1 600 000 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 5
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 5
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 5
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Załączniki stanowią integralną cześć specyfikacji: Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Załącznik Nr 3 – Wykaz robót budowlanych. Załącznik Nr 4 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Załącznik Nr 6 – Informacja o części zamówienia, która zostanie powierzona Podwykonawcy. Załącznik Nr 7 – Informacja o braku lub przynależności do grupy kapitałowej. Załącznik Nr 8 – Istotne postanowienia umowy. Projekty, opisy techniczne, rzuty oraz przedmiary robót, decyzja pozwolenia na budowę
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
18.1. Zamawiający wymaga by oferta zabezpieczona była wadium, którego wartość wynosi: 32 000 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące zł 00/100). 18.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 18.3. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 18.4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 03 1050 1735 1000 0023 2798 6473 z zaznaczeniem: „Wadium w przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą: „Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową w miejscowości Wąsosze”. 18.5. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale lub wraz z ofertą. 18.6. Utrata wadium – Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  1
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
12. Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu: 12.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie dwuetapowo: 1/ Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z zapisami rozdziałów II i III niniejszej SIWZ. Jeżeli Wykonawca wybrany w postepowaniu uchyli się od podpisania umowy lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający przystąpi do zbadania czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 2/ Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 11.1. oraz 11.2. (w przypadku podmiotów spoza terytorium RP - 11.3.). 3/ W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów podmiotu trzeciego przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - wskazanie, czy podmiot, na zdolnościach którego polega Wykonawca w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje prace, których wskazane zdolności dotyczą. 4/ Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2f może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty są już nieaktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 5/ Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, dokumenty lub oświadczenia są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa w wyznaczonym przez siebie terminie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6/ Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 0,60
Termin wykonania zamówienia 0,30
Gwarancja 0,10


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
34. Poufne badanie ofert 34.1. Badania ofert będzie dokonywała komisja przetargowa, zgodnie z procedurą opisaną w art. 24aa ustawy tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 34.2. Zamawiający kieruje wezwanie do Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 34.3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy. 34.4. Zamawiający poprawi w ofercie: 1/ Oczywiste omyłki pisarskie, 2/ Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3/ Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 34.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakichkolwiek zmiany w jej treści. 34.6. W celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, zgodnie z art. 90 ust.1 – 3 ustawy. 34.7. Zamawiający odrzuci oferty, zgodnie z art. 89 ustawy. 34.8. Zamawiający unieważni postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 ustawy. 34.9. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 1. Ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2. Złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 34.10. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 34.11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy. 35. Sposób utajnienia informacji zawartych w ofercie. Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, o utajnienie tych informacji z jego oferty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), tj. tych informacji (wiadomości), które spełniają łącznie następujące warunki: 1) Mają charakter techniczny, technologiczny, dotyczą organizacji przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, 2) Nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, 3) Podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. Zamawiający zapewni ochronę prawną informacji po złożeniu przez Wykonawcę stosownego oświadczenia w tym zakresie w Załączniku Nr 1 i stwierdzeniu skuteczności takiego zastrzeżenia
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-22, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

 

Ogłoszenie nr 540122996-N-2020 z dnia 09-07-2020 r.
Konin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 559510-N-2020
Data: 08/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie, Krajowy numer identyfikacyjny 311611013, ul. Południowa  2A, 62-510  Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (48)(63)2112219, e-mail dorota.kwiatkowska@podajdalej.org.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://podajdalej.nowybip.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Tak
W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji NIE

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 5
W ogłoszeniu powinno być: - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 5
W ogłoszeniu powinno być: - informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę 1 600 000 zł., w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1 600 000 zł.; - wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania wymaganej zdolności technicznej lub zawodowej, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - zgodnie z Załącznikiem Nr 3. - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o charakterze obiektywnym Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem Nr 4; - oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (zawarte w treści Załącznika Nr 4).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.2
W ogłoszeniu jest: Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 5
W ogłoszeniu powinno być: -

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: Załączniki stanowią integralną cześć specyfikacji: Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Załącznik Nr 3 – Wykaz robót budowlanych. Załącznik Nr 4 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Załącznik Nr 6 – Informacja o części zamówienia, która zostanie powierzona Podwykonawcy. Załącznik Nr 7 – Informacja o braku lub przynależności do grupy kapitałowej. Załącznik Nr 8 – Istotne postanowienia umowy. Projekty, opisy techniczne, rzuty oraz przedmiary robót, decyzja pozwolenia na budowę
W ogłoszeniu powinno być: -

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.6
W ogłoszeniu jest: Liczba wykonawców 1 Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: 12. Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu: 12.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie dwuetapowo: 1/ Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z zapisami rozdziałów II i III niniejszej SIWZ. Jeżeli Wykonawca wybrany w postepowaniu uchyli się od podpisania umowy lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający przystąpi do zbadania czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 2/ Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 11.1. oraz 11.2. (w przypadku podmiotów spoza terytorium RP - 11.3.). 3/ W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów podmiotu trzeciego przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - wskazanie, czy podmiot, na zdolnościach którego polega Wykonawca w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje prace, których wskazane zdolności dotyczą. 4/ Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2f może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty są już nieaktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 5/ Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, dokumenty lub oświadczenia są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa w wyznaczonym przez siebie terminie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6/ Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
W ogłoszeniu powinno być: -

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie Cena 0,60 Termin wykonania zamówienia 0,30 Gwarancja 0,10
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie Cena 60,0 Termin wykonania zamówienia 30,0 Gwarancja 10,0

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 2. Zamawiający przewiduje zmianę Umowy, w szczególności w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następujących przypadkach: a) wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 –6 ustawy PZP; b) konieczności zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierowników robót w poszczególnych branżach – pod warunkiem, że nowe osoby posiadają przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spełniają wymogi określone w SIWZ i w przepisach prawa; c) konieczności zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zmiany Umowy w zakresie realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do realizacji całego Przedmiotu Umowy, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawierania Umowy; d) konieczności zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia sytuacji skutkującej brakiem możliwości zakończenia robót w wymaganym wskazanym terminie, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; e) konieczności przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to ma lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w następujących przypadkach: - zawieszenia prowadzenia robót budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, - wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych, - siły wyższej, klęski żywiołowej, nie pozwalającej na wykonanie zamówienia, - jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez lub dających się przypisać Zamawiającemu bądź innemu podmiotowi zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, - odkrycia na terenie prowadzenia robót budowlanych (lub w bezpośrednim sąsiedztwie) niewypałów bądź niewybuchów i konieczności ich usunięcia przez wyspecjalizowane służby, - odkrycia na terenie prowadzenia robót budowlanych obiektów archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ i konieczności ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc., - wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (w szczególności kategorii gruntu, kurzawki) bądź terenowych (w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), - wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy co najmniej 3 kolejnych dni, w których odnotowano temperatury ujemne przy gruncie w ciągu doby w godz. pomiędzy 6:00 a godz. 22:00, - wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy co najmniej dobowych opadów śniegu w ilości przekraczającej w ciągu doby grubość szaty śnieżnej w wysokości 5 cm lub deszczu i śniegu w przeliczeniu na opad wody :10 litrów/m2, - wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy co najmniej w jednej dobie siły wyższej w postaci silnych wiatrów powyżej 70 km/h , gradu lub opadów deszczu w wysokości przekraczającej 10 l/m2 czego efektem będzie zakłócenie realizowanych robót stwierdzone przez inspektora nadzoru budowlanego. Zakłócenie tych prac może mieć postać konieczności czasowego wstrzymania prac, konieczności zmiany sposobu realizacji robót lub konieczność wykonania dodatkowych prac, których nie trzeba byłoby wykonać, gdyby te zdarzenia nie wystąpiły albo konieczność powtórzenia już wykonanych prac, itp. mogą to być sytuacje wywołane np. uszkodzeniami spowodowanymi wiatrem, wodą lub gradem – połamane drzewa lub gałęzie, uszkodzenia infrastruktury, miejscowe podtopienia, zalania, zalanie wykopów, grzęzawiska, uszkodzenie sprzętu, urządzeń, - wystąpienia wypadku na terenie budowy o czas - niezbędny do wykonania prac zabezpieczających, naprawczych, wyjaśniających, usuwających powstałe szkody, uszkodzenia, wstrzymania prac wskazany przez właściwe instytucje, - konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, projektowej. Zmiana terminu nastąpi o czas niezbędny do wykonania zmian w dokumentacji i uzyskania stosownych pozwoleń, zaświadczeń, itp., - działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji Zamówienia. f) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności: wstrzymania przez Zamawiającego robót budowlanych, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; g) wystąpienia konieczności realizacji Przedmiotu Umowy z zastosowaniem innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż określone w dokumentacji projektowej, a w szczególności: - niedostępności na rynku materiałów i/lub urządzeń określonych w dokumentacji projektowej wynikającej z zaprzestania ich produkcji bądź ich wycofania z rynku, - pojawieniem się na rynku materiałów i/lub urządzeń nowszej generacji bądź innej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalających w szczególności na skrócenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy bądź kosztów jego późniejszej eksploatacji, - wykonania Przedmiotu Umowy z zastosowaniem innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż określone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie rozwiązań przewidzianych w Umowie skutkować może niewykonaniem bądź wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, - zastosowania innych materiałów bądź rozwiązań technicznych/ technologicznych, będącego skutkiem zmiany w tym zakresie obowiązującego prawa; h) wprowadzenia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania robót składających się na Przedmiot Umowy – pod warunkiem, że proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne bądź lepsze funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlegać będzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, po szczegółowym wyspecyfikowaniu i wycenieniu poszczególnych czynności wg. cen ofertowych i określeniu wpływu na termin realizacji i wysokość wynagrodzenia; i) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej z: - zmiany urzędowej stawki podatku VAT, - konieczności wykonania rozwiązań zamiennych (równoważnych) w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, - konieczności zmian zakresów rzeczowych elementów zamówienia ujętych w przedmiarach (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiającego) wynikających z wystąpienia w dokumentacji projektowej błędów lub braków, polegających w szczególności na niezgodności z przepisami prawa, bądź stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub rozbieżności ze stanem faktycznym na terenie budowy, - powzięcia wiadomości o rozwiązaniach technicznych / technologicznych korzystniejszych dla Zamawiającego, - konieczności ograniczenia zakresu robót, które w toku realizacji Przedmiotu Umowy okazały się zbędne; j) zmiany Podwykonawcy – na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany Podwykonawcy (w tym rezygnacji z udziału Podwykonawcy, wprowadzenia Podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawcę lub realizacji przez Wykonawcę zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Podwykonawcę) w realizacji Umowy – wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia Podwykonawcy o rezygnacji z udziału w realizacji Przedmiotu Umowy oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót w ramach Umowy oraz dokumentów dotyczących nowego Podwykonawcy zgodnie z § 10 ust. 4 i 5 Umowy zamówienia.
 

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: wzór umowy stanowi zał nr.8 do SIWZ Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 19.1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie równej 10 % całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy. 19.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia przed zawarciem umowy. 19.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych. 19.4. Zabezpieczenie będzie zwracane zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie stanowiła 30%.


Data wytworzenia: 2020-07-08 11:51 Autor: Małgorzata Dębowska Data publikacji: 2020-07-08 11:51 Osoba udostępniająca na stronie: Magda Bebel Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-08 Osoba modyfikująca: Administrator
Podmiot udostępniający informacje: BIP Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ Data stworzenia : 2017-01-23 10:18 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-01-23 10:18 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2017-01-23 10:54 Osoba modyfikująca : Administrator