BIP Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
 • W związku z realizacją Projektu „Aktywni i niezależni” – zwiększenie samodzielności osób
  z niepełnosprawnością w subregionie konińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

  Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i sprawności 130 osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną poprzez zajęcia sportowo – rehabilitacyjne, usługi asystenckie, zajęcia terapeutyczne.
  Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:
  Przedmiot zamówienia:

  1. Realizacja usługi dwóch całodniowych wycieczek edukacyjnych w latach 2017, 2018, 2019. Wyjazd dla 15 - 35 osób w tym 10-25 uczestników (dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością) oraz 5 - 10 opiekunów.
  2. Gniezno i okolice (zwiedzanie z przewodnikiem, Ostrów lednicki, Biskupin, Muzeum początków Państwa Polskiego oraz Teatr – warsztaty).
  3. Poznań i okolice (zwiedzanie miasta z przewodnikiem, wybrane Muzeum, Teatr Lalek warsztaty).
  4. Program wycieczek przygotowuje wykonawca do akceptacji przez zamawiającego.
  5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

  63511000-4 Organizacja wycieczek

   

  Termin wykonania zamówienia: 24 lub 25 sierpnia oraz wrzesień 2017 roku oraz 2 wycieczki (Poznań, Gniezno) w 2018 i 2 wycieczki (Poznań, Gniezno) 2019 r.

  Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

  • Autokar przystosowany dla osób z niepełnosprawnością (w tym osoby na wózkach).
  • Zapewnienie wyżywienia – obiad oraz suchy prowiant.
  • Zapewnienie kierownika i przewodnika wycieczki.
  • Zapewnienie atrakcji dostosowanych do możliwości osób z niepełnosprawnością w tym poruszających się na wózkach min. biletów wstępu co najmniej dwóch podczas jednej wycieczki.
  • Ubezpieczenie grupowe.
  • Miejsce realizacji - subregion koniński.
  • Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania -Załącznik nr 1. oraz załączyć program wycieczki.
  • Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - Załącznik nr 2.

   

   

   

  Płatności: Płatności na rzecz Wykonawcy będą realizowane po wykonaniu usługi dla kolejnych

  uczestników zgodnie z harmonogramem na podstawie wystawionego rachunku, lub faktury po

  potwierdzeniu przez zamawiającego wykonania usługi.

  Kryteria wyboru wykonawcy – Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena jednostkowa brutto za jednego uczestnika – 60% oraz proponowany program wycieczki (atrakcyjność i wartość edukacyjna oferty) 40%.

  Maksymalna ocena 100 punktów:

  1. 60 pkt. – cena

  Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium.

  Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:

  Ocena oferty=   x 60

   

  Gdzie:

  Cena najniższa – najniższa wartość brutto spośród ofert nieodrzuconych.

  Cena badana – wartość brutto oferty badanej.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen.

   

  1. 0-40 pkt. - proponowany programy wycieczki dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

  Miejsce oraz termin składania ofert:

  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres fundacja@podajdalej.org.pl, lub przesłana pocztą, lub dostarczona osobiście na adres: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, ul. Południowa 2 A, 62-510 Konin, do dnia 29.05.2017 do godz. 13.00 (liczy się data wpływu).

  Oferty złożone po terminie, lub na innym druku, niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

  Wyniki oceny ofert zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, w jego siedzibie i w biurze Projektu.

  Dodatkowych informacji udziela: Dorota Kwiatkowska pod nr. telefonu 63 211 22 19.

  1. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego,
   jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w przypadku dostępności środków
   w ramach WRPO.
  Więcej
 • W związku z realizacją Projektu „Aktywni i niezależni” – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

  Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i sprawności 130 osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną poprzez zajęcia sportowo – rehabilitacyjne, usługi asystenckie, zajęcia terapeutyczne.
  Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:
  Przedmiot zamówienia:

  1. Realizacja usługi zakwaterowania i wyżywienia dla od 10 do 25 uczestników + od 5 do 10 asystentów. Uczestnicy to dzieci i młodzież z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Trzy edycje 10-dniowych warsztatów realizowanych w subregionie konińskim. Warsztaty będą realizowane w systemie dziesięciodniowym, w terminach: lipiec – sierpień 2017 r., lipiec – sierpień 2018 r., lipiec-sierpień 2019 r.:

  - 9 noclegów + śniadanie + obiad + podwieczorek + kolacja dla od 10 do 25 uczestników + od 5 do 10 asystentów w terminie – lipiec – sierpień 2017 r.,

  - 9 noclegów + śniadanie + obiad + podwieczorek + kolacja dla od 10 do 25 uczestników + od 5 do 10 asystentów w terminie – lipiec – sierpień 2018 r.,

  - 9 noclegów+ śniadanie + obiad + podwieczorek + kolacja dla od 10 do 25 uczestników + od 5 do 10 asystentów w terminie – lipiec – sierpień 2019 r.

  2. Zamawiający planuje realizacje łącznie 3 warsztaty doskonalenia samodzielności i samoobsługi dla osób z niepełnosprawnością

  3. Harmonogram realizacji zostanie uzgodniony z wykonawcą.

  4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

  55100000-1- Usługi hotelarskie

  55300000-1- Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

  Termin wykonania zamówienia: od lipiec – sierpień 2017 r., lipiec – sierpień 2018 r., lipiec- sierpień 2019 r.

  Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

  • Miejsce noclegowe przystosowane dla osób z niepełnosprawnością (w tym osoby na wózkach).
  • Dostosowanie wyżywienia dla osób ze specjalną dietą.
  • Śniadania, obiad, podwieczorek i kolacje w miejscu noclegu.
  • Sala do zajęć warsztatowych.
  • Wykonawca spełnia wymogi organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży według wytycznych Kuratorium Oświaty i przedstawi odpowiednie dokumenty.
  • Teren wokół miejsca noclegowego dostosowany do zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, z dostępem do plaży strzeżonej (ratownik wodny) oraz dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością.
  • Miejsce realizacji - subregion koniński w odległości do 40 km od Konina.
  • Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania -Załącznik nr 1.
  • Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - Załącznik nr 2.

  Płatności: Płatności na rzecz Wykonawcy będą realizowane po wykonaniu usługi dla kolejnych uczestników zgodnie z harmonogramem na podstawie wystawionego rachunku, lub faktury po potwierdzeniu przez zamawiającego wykonania usługi.

  Kryteria wyboru wykonawcy - Cena – 100%.

  Miejsce oraz termin składania ofert:

  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres fundacja@podajdalej.org.pl, lub przesłana pocztą, lub dostarczona osobiście na adres: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, ul. Południowa 2 A, 62-510 Konin,
  do dnia 27.02.2017 do godz. 13.00 (liczy się data wpływu).

  Oferty złożone po terminie, lub na innym druku, niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

  Wyniki oceny ofert zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, w jego siedzibie i w biurze Projektu.

  Dodatkowych informacji udziela: Dorota Kwiatkowska pod nr. telefonu 63 211 22 19.

  1. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego,
  jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

  2. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w przypadku dostępności środków
  w ramach WRPO.

   

  Więcej
Data stworzenia : 2017-02-01 20:44 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-02-01 20:44 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2017-02-03 10:13 Osoba modyfikująca : Administrator